Verordening op de heffing en de invordering van retributies wassenaar 2022

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RETRIBUTIES WASSENAAR 2022

Artikel 1 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

Onder de naam ‘retributies’ worden rechten geheven ter zake van:

 • a.

  het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;

 • b.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 2 Belastingplicht

De retributies worden geheven van degene die:

 • a.

  gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a;

 • b.

  het genot heeft van de diensten als bedoeld in artikel 1, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De retributies worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de retributies wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de retributies genoemd in onderdeel 5 van de tarieventabel is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De retributies worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de retributies worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de retributies wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Overgangsrecht

De ‘Retributieverordening Wassenaar 2021’, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 oktober 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Retributieverordening Wassenaar 2022’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 26 oktober 2021.

de griffier a.i.,

H. Andeweg

de voorzitter,

drs. L.A. de Lange

Bijlage 1 Tarieventabel

Behorende bij de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN

RETRIBUTIES WASSENAAR 2022

 

Omschrijving van de dienst

Bedrag 2021

in euro

Bedrag 2022

in euro

1.

Voor het van gemeentewege aanleggen van een uitrit naar de openbare rijweg, per m2 of gedeelte daarvan

welk recht wordt verhoogd met door de gemeente te maken kosten van de aan te brengen wijzigingen in de openbare verlichting, straatriolering, bomen e.d. en verlaagd met:

110,30

111,85

 • -

  € 15,35 per m2 of gedeelte daarvan bij aanleg gelijktijdig met herbestrating;

 • -

  € 33,15 per m2 of gedeelte daarvan indien de aanleg gelijktijdig plaatsvindt met de aanleg van de openbare weg.

2.

Voor het van gemeentewege aanleggen en later uitbreken van een tijdelijke uitrit naar de openbare weg in verband met de uitvoering van een werk, per m2 of gedeelte daarvan

110,30

111,85

3.

 • a.

  Voor het van gemeentewege aanleggen van een particuliere invalidenparkeerplaats

346,70

351,55

 • b.

  Voor het wijzigen van een kentekenbordje behorende bij een onder 4, onderdeel a, bedoelde parkeerplaats

91,20

92,50

 • c.

  Voor het herplaatsen van een invalidenparkeerplaats bij verhuizing

152,40

154,55

4.

Voor het door middel van een pomp lozen op de riolering van de gemeente:

4.1

indien de pompinstallatie is voorzien van een geijkte watermeter, waarvan de hoeveelheid weggepompt water kan worden afgelezen:

 • a.

  tot een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van max. 120 m3

187,92

190,56

 • b.

  van 120 m3 tot 1.000 m3 , per m3

1,57

1,59

 • c.

  voor een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van meer dan 1.000 m3

verhoogd met

per m3 voor elke m3 meer dan 1.000 m3

1.569,92

 

 

0,69

1.589,76

 

 

0,70

4.2

indien de pompinstallatie niet is voorzien van een geijkte watermeter, wordt voor de bepaling van de onder 5.1 onder a, b en c bedoelde hoeveelheden afvalwater uitgegaan van 50% van de maximale pompcapaciteit per dag van de desbetreffende pomp.

Omschrijving van de dienst

Bedrag 2021

in euro

Bedrag 2022

in euro

5.

Voor een in de Wet op de Lijkbezorging genoemde verrichting door een gemeentelijke lijkschouwer

59,65

60,50

 

Behorende bij raadsbesluit van 26 oktober 2021.

 

de griffier a.i.,

H. Andeweg

 

de voorzitter,

drs. L.A. de Lange

Naar boven