Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 43981Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Gulpen-Wittem - aanwijzing van de collectieve dagen voor 2021

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem besluiten:

 

Conform artikel 4:2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft het college de mogelijkheid om per kalenderjaar een aantal dagen of dagdelen aan te wijzen als collectieve festiviteiten. Bij collectieve festiviteiten gelden de algemene geluidnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer niet.

 

Bij besluit van 24 november 2020 heeft het college 11 februari t/m 16 februari 2021 aangewezen als collectieve dagen. De horeca is gezien de coronacrisis gesloten waardoor het maken van extra geluid in de inrichting (en op het terras) niet aan de orde is.

 

Er zijn echter diverse inrichtingen zijn die ‘to go’ aanbieden veelal op of bij het terras van de inrichting. Om te voorkomen dat er toch muziek buiten wordt gemaakt wordt het noodzakelijk geacht om de collectieve dagen 11 t/m 16 februari 2021 te laten vervallen. Met name om daarmee een duidelijk signaal af te geven dat er geen carnavalsactiviteiten met muziek mogen plaatsvinden. De APV regelt immers al dat ook bij collectieve festiviteiten het gebruik van geluidsboxen op het terras, aan de gevels en/of in raam- c.q deuropeningen van inrichtingen, niet is toegestaan. Maar dit wordt normaliter met carnaval niet gehandhaafd.

 

Door het vervallen van de collectieve dagen gelden de normale geluidsnormen. Dat betekent dat op basis daarvan geluidsboxen buiten of het maken van muziek niet mogelijk is omdat dan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit worden overschreden. Daarnaast geldt een algemeen verbod op grond van de APV tot het veroorzaken van geluidhinder in de openlucht (art. 4:6 APV).

 

Besluit:

Het besluit van 24 november 2020 tot aanwijzing van de collectieve dagen voor 2021 te wijzigen in die zin dat de dagen 11 februari 2021 t/m 16 februari 2021 als collectieve dagen komen te vervallen.

 

Gulpen-Wittem, 9 februari 2021

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens