V21/47252: Ingekomen omgevingsvergunning

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.

Zaaknummer: V21/47252

Omschrijving: aanleggen van een hemelwaterriool langs het bestaande gemengd rioolstelsel

Adres: Oude Stadsgracht (ongenummerd)

Datum ontvangst: 30 november 2021

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

 

Naar boven