Gemeenteblad van Diemen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenGemeenteblad 2021, 43950Overige besluiten van algemene strekkingVoornemen tot opstellen van het bestemmingsplan Diemen - Kruidenhof 26 e.o.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan op te stellen voor het vergroten van de huidige supermarkt op het adres Kruidenhof 26 te Diemen.

 

De projectlocatie ligt in het gebied waar de beheersverordening ‘Zuid’ van kracht is. De voorgenomen uitbreiding valt deels in het besluitvak ‘Verkeer’. Hierdoor is de beoogde ontwikkeling niet mogelijk op grond van de ter plaatse geldende beheersverordening en dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld.

 

Naar aanleiding van dit voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd en kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Wel wordt binnenkort het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd. Dan zal het gedurende zes weken mogelijk zijn om zienswijzen naar aanleiding van het bestemmingsplan in te dienen bij de gemeenteraad. Van deze terinzagelegging zal separaat melding worden gemaakt in het digitale gemeenteblad, de Staatscourant en in DiemerNieuws.