Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 4384Plannen | ruimtelijkCoördinatieregeling ontwerpbesluiten Damweg 94

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 8 januari 2021 ontwerpen ter inzage liggen van het plan Damweg III, partiële herziening Buitengebied 2012, de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘(ver)bouwen van een bouwwerk’ en het besluit tot vaststelling van een hogere waarde Wet geluidhinder voor het wegverkeer.

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. Het plan voorziet in het realiseren van een woning op het perceel Damweg 94 in Zwartebroek.

Ontwerp partiële herziening

De raad heeft het voornemen om voor het plan een partiële herziening vast te stellen. Het ontwerpplan Damweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 ligt ter inzage.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Gelijktijdig met het ontwerpplan liggen ook de aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Ontwerpbesluit hogere waarde

De raad heeft het voornemen om een partiële herziening vast te stellen voor het realiseren van een woning op het perceel Damweg 94 in Zwartebroek. De Wet geluidhinder staat een geluidsbelasting toe van 48 dB. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting dit niveau overschrijdt en maximaal 52 dB bedraagt. Het college heeft het voornemen om een hogere waarde vast te stellen.

Terinzagelegging

Het ontwerpplan, de ontwerp-omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit hogere waarde en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 januari tot en met 18 februari 2021 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1603-0001

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1603-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

 

Barneveld, 7 januari 2021.