Vaststelling Nota kostenverhaal bij bouwplannen / ruimtelijke besluiten

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maakt bekend dat de gemeenteraad op 18 november 2021 de Nota kostenverhaal heeft vastgesteld.

 

Inhoud nota kostenverhaal

De gemeente SWF is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. Voor de toekomst wordt dan ook ingezet op een bevolkingsgroei. Daarvoor zijn niet alleen nieuwe woningen en bedrijven nodig. De gemeente investeert zelf ook in onder meer de aanleg van nieuwe wegen, het aanpassen van bruggen of rotondes, het verbeteren van het openbaar vervoer, de aanleg van groenstructuren en maatschappelijke voorzieningen voor onderwijs, sport, zorg, cultuur en vrije tijd. Van deze voorzieningen profiteren ook de initiatiefnemers die vastgoed ontwikkelen in de gemeente. In de Wet op de ruimtelijke ordening is opgenomen dat de gemeente wettelijk verplicht is de kosten die de gemeente maakt om een bouwplan of een ruimtelijke ontwikkeling van een particulier of een commerciële marktpartij mogelijk te maken, te verhalen op de initiatiefnemer. Dit brengt mee dat de gemeente van iedere partij die in de gemeente vastgoed ontwikkelt, een financiële bijdrage vraagt.

In de Nota kostenverhaal heeft de gemeente beleidsregels vastgelegd voor het verhalen van kosten op een particulier of marktpartij die vastgoed ontwikkelt in de gemeente. Uit deze beleidsregels blijkt onder meer wanneer de gemeente een financiële bijdrage vraagt en hoe deze bijdrage wordt berekend.

 

Inwerkingtreding

De Nota kostenverhaal treedt in werking op 6 december 2021. De nota is als bijlage opgenomen bij deze mededeling en ligt vanaf 6 december 2021 ook ter inzage. Indien u de nota wilt inzien of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer H. van der Maas van de keten Omgeving, team ROEZ, telefoon 14 0515.

 

De Nota kostenverhaal zal ook nog worden omgezet in concrete beleidsregels. Deze zullen zo spoedig mogelijk in geconsolideerde vorm worden gepubliceerd.

Naar boven