Verkeersbesluit – Plaatsen verbodsborden fietsers/scooters ter hoogte van de Gindrapassage te Bladel

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel,

 

overwegende:

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting leiden van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

gelet op:

de bepalingen van de Wegenverkeerswet, RVV 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht, het mandaatbesluit van het college en het verzoek van de vergunninghouder;

 

Verkeersmaatregel en argumentatie:

De omwonenden van de Gindrapassage ervaren veel overlast van scooters en hangjongeren ter hoogte van de Gindrapassage. Om de politie meer handvatten te geven is besloten om het gebied tussen de Jumbo en de Sniederslaan (zie tekening hieronder) verboden te maken voor fietsers en scooters.

  • Het plaatsen van een verbodsbord (C15) ter hoogte van de ingangen van de Gindrapassage (aangegeven met een X op tekening);

 

besluiten:

I. Een beperking voor het betreden van de Gindrapassage voor fietsers en scooters, door het plaatsen van verkeersborden model C15 van Bijlage I van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

II. Genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals staat aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende tekening;

 

 

III. Dit verkeersbesluit te publiceren in het gemeenteblad en op de website van de gemeente Bladel.

 

Bladel, 30 november 2021

 

Burgemeester en wethouders van Bladel,

Namens dezen,

D.J.C Zumker, afdeling Ontwikkeling

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant van dit besluit. In uw bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.

Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat onmiddellijke uitvoering van het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben.

U moet het verzoek sturen naar: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

Voor deze procedure bij de rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt het verzoekschrift om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u meer informatie.

Naar boven