Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Fluessen 26, 9204HP Drachten

Burgemeester en wethouders van Smallingerland hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het plaatsen van een dakkapel

Locatie: Fluessen 26, 9204HP Drachten

De beslistermijn wordt verlengd met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum: 10 januari 2022

Naar boven