Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kruinweg 1b-051

De gemeente heeft op 1 december 2021een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-022188 voor Kruinweg 1b-051, vervangen voorgevel vakantiebungalow op locatie Kruinweg 1b-051. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 2 december 2021en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@simpelveld.nl of telefoonnummer afdeling Dienstverlening 045-5448383.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

 

 

 

Naar boven