Verkeersbesluit voor een verplichte rijrichting (en doodlopende weg) aan Breekade/Breestraat te Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelet op:

de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Het bepaalde in artikel 15 eerste en tweede lid, en artikel 18 eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen als er maatregelen op of aan de weg worden genomen, voor zover de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd;

Overwegende:

 • dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 • dat de Breestraat en Breekade met de vaststelling van de Verkeer- en Vervoersvisie een erftoegangsweg is met een bijbehorend snelheidsregime van 30 km/h;

 • dat er sprake is van doorrijdend (vracht)verkeer op deze wegen.

 • dat dit (vracht)verkeer voor veel hinder en overlast zorgt in de woonwijk met een snelheidsregime van 30 km/u.

 • dat dit (vracht)verkeer verkeersonveiligheid veroorzaakt voor omwonenden.

 • -Dat dit hinderlijk is voor die voetgangers en fietsers.

Dat aanpassing van de verbinding Breekade Breestraat wenselijk is uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, sub a),

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2, lid 1, sub b),

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden (artikel 2, lid 2, sub b).

Motivering:

 • De Breestraat wordt via de de Boveneindselaan ontsloten voor gemotoriseerd verkeer.

 • Doordat deze verbinding tussen Breekade/Breestraat voor gemotoriseerd verkeer niet noodzakelijk is wordt de aansluiting Breekade/Breestraat afgesloten voor afslaand gemotoriseerd verkeer vanaf en naar de IJsselkade;

 • Door deze afsluiting is het voor het gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk om door de Breekade/Breestraat en vice versa te rijden richting IJsseldijk;

 • Dat bij de aansluiting Boveneindselaan-Breestraat aangegeven staat dat de weg doodlopend is.

 • Dat bij de IJsseldijk-Breekade aangegeven staat dat de weg doodlopend is.

 • Door de Breekade/Breestraat niet langer open te stellen voor gemotoriseerd verkeer, wordt een rustiger route gecreëerd voor voetgangers en fietsers;

 • overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met een gemandateerd verkeersadviseur van het basisteam IJsselland van de politie eenheid Rotterdam, en dat een positief advies is uitgebracht.

Belangenafweging:

 • De afsluiting van De Breestraat/Breekade resulteert in een verbetering van de verkeersveiligheid, voornamelijk voor de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) doordat doorgaand gemotoriseerd verkeer en vrachtverkeer zich minder met deze kwetsbare deelnemers kan mengen;

 • De afsluiting van de Breekade/Breestraat heeft tot gevolg dat de hoeveelheid verkeer op beide wegen afneemt.

Besluiten:

 • 1a.

  Het aanbrengen van (fysieke) obstakels en plaatsing van het bord L08 “Doodlopende Weg” met onderbord OB54 “Uitgezonderd fietsers” en het onderbord “na 150 meter” van Bijlage 1 van het “Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de hoek Breekade/Breestraat conform bijgevoegde tekening op het kruispunt IJsseldijk-Breekade.

 • 1b.

  Het aanbrengen van (fysieke) obstakels en plaatsing van het bord L08 “Doodlopende Weg” met onderbord OB54 “Uitgezonderd fietsers” en het onderbord “na 200 meter” van Bijlage 1 van het “Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de hoek Breestraat/Boveneindselaan conform bijgevoegde foto's.

 • 1c.

  Het plaatsen van borden D-04 en D05r “gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven” conform bijgevoegde tekening aan de Breekade-Breestraat.

 • 1d.

  Bij de D04 en het D05r bord het onderbord OB54 “uitgezonderd fietsers-bromfietsers" te plaatsen.

 • 1e.

  genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 • 1f.

  Een afschrift te zenden aan Basisteam IJsselland, Steunpunt Krimpen.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

Krimpen aan den IJssel, 24 november 2021

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders,

Mr. drs. A.E. Bosker

Directeur Ruimte

Bezwaar- of beroepsclausule

Naar boven