Muchterstraat - Muchterplaats - Bourbonhof - Ottengas - Steenhouwersstraat - Groene balkon: bouwobjectenvergunning periode 08-10-2021 tm 24-12-2021 - omgevingsvergunning - Aanvraag buiten behandeling gesteld

Gepubliceerd op: 02-12-2021

Omschrijving: bouwobjectenvergunning periode 08-10-2021 tm 24-12-2021 (Muchterstraat - Muchterplaats - Bourbonhof - Ottengas - Steenhouwersstraat - Groene balkon)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z21.107676.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 06-10-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd: 02-12-2021

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Aanvraag buiten behandeling gesteld

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 31 december 1899 tot en met 30 december 1899.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de aangegeven verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, bureau JZ 21, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. De bezwaartermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Het is mogelijk om het bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op het Digitaal Loket van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift moet men in het bezit zijn van DigiD.

 

Voorlopige voorziening:

Zodra het besluit in werking treedt, kan de vergunninghouder het plan uitvoeren. Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding niet op. Diegenen die willen voorkomen dat de vergunninghouder gebruik maakt van de vergunning, moeten een gemotiveerd verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter in Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd. Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op loket.rechtspraak.nl ("Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht"). Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van DigiD. Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank Gelderland (tel.nr. 088-3612000).

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=C4F8DAE9-A442-40CC-8667-5740A5C9EA93

Naar boven