Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning / kap project herinrichting sloot (watergang) wijk Gentiaan

Burgemeester en wethouders hebben de omgevingsvergunning (kappen) voor een gedeelte ingetrokken voor het kappen van een boom Het besluit is verzonden op 24 november 2021.

Ter inzage

Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de balies, in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel.

Stukken digitaal inzien 

In verband met de coronacrisis kunt u de ter inzage gelegde stukken ook digitaal toegestuurd krijgen. Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via T 0499-491491

Bent u het niet eens met een besluit? 

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook afgeven in het gemeentehuis of digitaal indienen via onze website met DigiD. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt (verzonden of uitgereikt) aan de belanghebbenden. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • 1.

  de handtekening van de indiener

 • 1.

  de dagtekening / datum van ondertekening

 • 2.

  de naam en het adres van de indiener

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is

 • 4.

  de gronden van bezwaar (of de reden waarom u het niet eens bent met het besluit)

 

Naar boven