Gemeente Nunspeet - Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning gebruik openbare ruimte laad-/losplek Plus Supermarkt (Van Elswijk) De Savornin Lohmanstraat in Nunspeet

Zaaknummer: HZ 2021-1700.

Status: toegekend.

Op 29 november 2021 heeft de gemeente een besluit genomen op de aanvraag vergunning gebruik openbare ruimte voor de locatie laad-/losplek Plus Supermarkt (Van Elswijk) De Savornin Lohmanstraat in Nunspeet. Het besluit betreft het tijdelijk plaatsen van een koelcontainer aan De Savornin Lohmanstraat i.v.m. de verwachtte kerstdrukte.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor inzage in de stukken moet u een afspraak maken met het klantcontactcentrum via doorkiesnummer (0341) 25 99 11. Het is mogelijk tegen vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 30 november 2021 en bedraagt 6 weken.

U kunt het bezwaar richten aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester / burgemeester en wethouders) van Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste het zaaknummer, de naam, het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bezwaar waartegen het zich richt en de gronden van bezwaar bevatten. Daarnaast raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen. Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.nunspeet.nl.

Door het maken van bezwaar wordt dit besluit niet geschorst.

Naast het indienen van bezwaar kunt u ook een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Gelderland aanvragen. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u onder vermelding van het zaaknummer contact opnemen via gemeente@nunspeet.nl.

 

 

Naar boven