Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 43316Plannen | ruimtelijkBekendmaking ontwerp-bestemmingsplan Bosstraat ongenummerd te Vaals

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat een ontwerp-bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0986.BPBosstraatong-ON01 is opgesteld voor de planvorming op het perceel Bosstraat ongenummerd te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nr. 7262 (gedeeltelijk).

Het bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor het terugbrengen van een rechstreekse woningbouwtitel. Deze woningbouwtitel is abusievelijk verwijderd tijdens de herziening van het bestemmingsplan ‘Kern Vaals’. Dit plan voorziet in het terugbrengen van deze rechtstreekse woningbouwtitel zoals in het oude bestemmingsplan ‘Kern Vaals’ reeds aanwezig. wijzigen van de vigerende bestemming Agrarisch met waarden naar de bestemming Wonen.

Inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 19 februari 2021 voor een periode van 6 weken formeel ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, dient u via info@vaals.nl een aanvraag in te dienen om de stukken te ontvangen. Tevens kunt u de bescheiden (identificatienummer: NL.IMRO.0986.BPBosstraatong-ON01) raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze 

Gedurende de terinzagelegging kunt u ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken een schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeente Vaals, t.a.v. de afdeling Ruimte, postbus 450, 6290 AL Vaals, onder vermelding van “zienswijze ontwerp-bestemmingsplan “Bosstraat ongenummerd te Vaals”. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer L. Dohmen, afdeling Ruimte, cluster VROM via telefoonnummer 043-3068555.

]

Vaals, 19 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Vaals