Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 43207Beschikkingen | afhandelingBesluit aanvraag omgevingsvergunning Beukstraat 28 6181 KV te Elsloo (O2020-043\0971138049)

Bekendmaking besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat zij hebben besloten dat de omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2020-043\0971138049 voor het legaliseren van het plaatsen van een garage gelegen aan Beukstraat 28 6181 KV te Elsloo bij besluit van 9 februari 2021 wordt toegekend.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

 • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit staat beroep open. Het beroep schorst de werking van het besluit niet op.

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, beroep instellen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040AZ Roermond.

 

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 •  

  de naam en het adres van de indiener;

 •  

  de dagtekening;

 •  

  een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 •  

  de gronden van het beroep.

   

  Tegelijk met het indienen van het beroepschrift, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040AZ te Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de belangen dat vereist.

   

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking, nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Belanghebbenden kunnen ook digitaal een verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Terinzagelegging

Gedurende de bovengenoemde bezwaartermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen. Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.