Gemeente Rheden-Gehandicaptenparkeerplaats-Spankeren-Loohof 34

 

Burgemeester en wethouders van Rheden;

 

RHD2021-GPP-159

Zaaknummer 804706

overwegen het volgende:

 

BELEIDSKADER

De Parkeernota 2015 van de gemeente Rheden.

 

WETTELIJK KADER

Onze bevoegdheid tot het nemen van dit besluit ontlenen wij aan het bepaalde in de

artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 12 en verder van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Mandaatbesluit Rheden 2020.

 

De maatregel, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, heeft tot doel het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

De Loohof ligt binnen de bebouwde kom ex artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 van Spankeren en is in beheer van de gemeente Rheden.

 

Zoals artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer voorschrijft, is er overleg geweest met een door de Korpschef van de politie gemandateerde verkeersspecialist van de eenheid Oost Nederland.

 

AANLEIDING

Op 14 september 2021 heeft een bewoner van de Loofhof in Spankeren een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken aangevraagd.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

De aanvrager voldoet aan alle voorwaarden om voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen.

 

BEKENDMAKING

Wij publiceren dit besluit op 1 december 2021 in de Regiobode en op de website www.officielebekendmakingen.nl.

 

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dit besluit. Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

 

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders

Team Woon- en Leefomgeving

Postbus 9110

6994 ZJ DE STEEG

 

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:

Uw naam en adres.

De datum waarop u de brief geschreven hebt.

Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer 804706.

Stuur ook een kopie van dat besluit mee.

De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden

Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.

 

Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

 

Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van het besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland

Team Bestuursrecht

Postbus 9030

6800 EM  ARNHEM

 

Kosten (griffierecht)

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Het griffierecht is € 49,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,

€ 181,00 voor anderen en € 360,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

en besluiten als volgt

Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de parkeerplaats voor Loohof 34 in Spankeren.

Hiervoor plaatsen wij het bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Onder dit bord plaatsen wij een wit bordje met het kenteken van het voertuig.

 

De Steeg, 29 november 2021

 

Burgemeester en wethouders van Rheden

 

Naar boven