Noodverordening ex artikel 176 gemeentewet van de burgemeester van de gemeente sittard-geleen houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid

De burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, overwegende dat:

  • zich op 19 november 2021 in de gemeente Rotterdam grootschalige wanordelijkheden c.q. openbare orde verstoringen hebben voorgedaan, waarbij zwaar vuurwerk is afgestoken en geweld is gebruikt tegen de politie en andere hulpdiensten;

  • zich op 20 november 2021 in de gemeenten Stein en Roermond wanordelijkheden c.q. openbare orde verstoringen hebben voorgedaan, waarbij tevens zwaar vuurwerk is afgestoken, en dat in deze gemeenten een noodverordening van kracht was;

  • er in diverse berichten op (afgeschermde) sociale media wordt opgeroepen tot wanordelijkheden c.q. openbare orde verstoringen specifiek benoemd als “rellen” gericht tegen het vuurwerkverbod, op vrijdag 26 november 2021 op een aantal plekken in Sittard-Geleen;

  • er in de gemeente Sittard-Geleen sprake is van dreiging van ernstige wanordelijkheden waardoor de openbare orde wordt verstoord en bedreigd;

  • het in verband met het voorgaande in de gemeente Sittard-Geleen noodzakelijk is maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar;

  • de wanordelijkheden in diverse wijken van de gemeente Sittard-Geleen kunnen ontstaan, zich kunnen verplaatsen en ook op andere locaties groepen personen kunnen ontstaan;

  • het om die reden op voorhand niet is uit te sluiten op welke locatie in de gemeente Sittard-Geleen ernstige wanordelijkheden plaats zullen gaan vinden;

  • er schade dreigt te worden toegebracht aan voorwerpen in de publieke ruimte;

  • mede gezien de landelijke ontwikkelingen de ernstige vrees bestaat dat op en ook ná 26 november 2021 deze ernstige wanordelijkheden zich zullen manifesteren;

  • deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden ondervangen;

besluit de volgende noodverordening vast te stellen:

Artikel 1 – Aangewezen gebied

Deze verordening is van toepassing op het gehele gebied binnen de gemeente Sittard-Geleen, zoals nader aangegeven op de kaart in bijlage 1.

Artikel 2 – Vuurwerkverbod en brandstofverbod

Het is verboden om vuurwerk en brandstof voor handen te hebben op een publiek toegankelijke plaats. Onder vuurwerk wordt onder meer consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1, Vuurwerkbesluit verstaan. Onder brandstof wordt onder meer (was) benzine, ethanol en petroleum verstaan.

Artikel 3 – Gebiedsverbod

Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedraging(en) manifesteert als (potentiële) deelnemer aan groepsactiviteiten met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren, verboden op een openbare plaats in de gemeente Sittard-Geleen zoals weergegeven op de kaart (bijlage 1) aanwezig te zijn.

Artikel 4 – Verbod op objecten die als wapen kunnen worden gebruikt

Het is verboden om in het aangewezen gebied zonder redelijk doel een object bij zich te hebben dat gebruikt zou kunnen worden als wapen. Hieronder wordt onder meer verstaan: vuurwerk al dan niet bewerkt of samengesteld, molotovcocktails, glaswerk, straatstenen, stokken en kettingen.

Artikel 5 – Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats, met uitzondering van een mondmasker, kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt.

Artikel 6 – Gelding

Deze verordening geldt van vrijdag 26 november 2021, 12:00 uur tot en met maandag 29 november 2021, 08:00 uur.

Artikel 7 - Aanwijzingen

Een ieder is verplicht op aanwijzing van een ambtenaar van politie zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich uit het aangewezen gebied te verwijderen en zich verwijderd te houden.

Artikel 8 – Straf

Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).

Artikel 9 - Inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Sittard-Geleen en treedt in werking op vrijdag 26 november 2021, 12:00 uur en geldt tot maandag 29 november 2021, 08:00 uur. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Noodverordening ongeregeldheden Gemeente Sittard-Geleen november 2021’.

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen op 25 november 2021 te Sittard.

Sittard-Geleen, 25 november 2021

Burgemeester van Sittard-Geleen

mr. J.Th.C.M. Verheijen

 

*Deze noodverordening is raadpleegbaar via wetten.nl en op de website van de gemeente Sittard-Geleen. Deze noodverordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de Gemeentewet terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de commissaris van de koning en van de hoofdofficier van justitie.

Bijlage 1: Aangewezen gebied noodverordening

 

Naar boven