Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 43085Beschikkingen | afhandelingGemeente Zeewolde, besluit archeologisch monument ter plaatse van een terrein met sporen van bewoning uit het Vroeg-Neolithicum, op het perceel met de kadastrale aanduiding Zeewolde D 1505 (Rijksmonumentnummer 511924/ Locatie Gruttotocht; Rijksweg A27 HMP 113.9-114.0), voor de aanleg van een boogzinker onder de weg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het hiervoor genoemde besluit hebben ontvangen. De archeologische resten zullen niet verstoord worden door de te nemen maatregelen.

De aanvraag heeft dossiernummer: 00500000042684.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf woensdag 17 februari 2021 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Voor het inzien van de stukken dient u in verband met de coronacrisis een afspraak te maken met het Publiekscentrum. U kunt daarvoor het algemene nummer 036-5229522 bellen.

 

Beroep instellen

Gedurende 6 weken na deze datum, dus van 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021, kunt u schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, wanneer u:

1. belanghebbende bent en;

2. tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over de ontwerpvergunning (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest).

 

De vergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij tijdens deze termijn beroep wordt ingesteld en ook een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan bij de rechtbank. De vergunning treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. In het beroepschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen.

U kunt ook online het beroepschrift en een eventueel daarmee samenhangend verzoek om voorlopige voorziening indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.