Verkeersbesluit realiseren twee gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Paul Krugerstraat nabij de nrs. 248 en 268 te Vlissingen

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgermeester en wethouders hebben besloten tot het realiseren van twee gehandicaptenparkeerplaatsen door middel van het plaatsen van bord model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de locatie met onderbord met kenteken: SV-770-H en 9-XKL-15 en de aanvrager aan te wijzen als gebruiker.

2 Aanleiding

De gemeente heeft een verzoek gehad voor het aanwijzen en inrichten van twee gehandicaptenparkeerplaatsen. Beide verzoeken zijn individueel getoetst aan de gemeentelijke criteria voor gehandicaptenparkeerplaatsen. De uitslag van de toets zijn voor beide positief. De gemeente gaat dus over tot het inrichten van de gehandicaptenparkeerplaatsen.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

4 Motivering

Argumenten; de aanvragers van de gehandicaptenparkeerplaats kunnen slechts met grote moeite een korte afstand te voet voortbewegen. In de directe nabijheid van de woning van de aanvragers is echter onvoldoende vrije parkeerruimte waardoor men vaak op een te grote afstand van de woning moet parkeren. Daarnaast is er vanuit handhaving geen bezwaar tegen het instellen vande betreffende gehandicaptenparkeerplaatsen en zijn er voor de overige gebruikers parkeerplaatsen in de nabije omgeving.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in de bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Het inrichten van de gehandicaptenparkeerplaats betekent dat overige bestuurders daar niet langer kunnen parkeren. Voor het parkeren moet uitgeweken worden naar de parkeerplaats in de omgeving.

Plaatsing/verwerking verkeerstekens

De gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangeduid door middel van het plaatsen van bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, het aanbrengen van een onderbord met kenteken:

SV-770-H en 9-XKL-15 en het aanbrengen van witte kruismarkering in de betreffende parkeervakken.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de Politie Zeeland - West-Brabant.

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgermeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar, bevatten. De stukken liggen vanaf 29 november 2021 tot en met 10 januari 2022 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuur u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland- West- Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 178,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 354,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

Hoogachtend,

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,

Namens de Beleidsmedewerker Verkeer

 

 

 

Naar boven