Openbare bekendmaking Vestiging Wvg (art. 5 Wvg) Wijchenseweg 4 te Nijmegen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad van de gemeente Nijmegen ingevolge het bepaalde in artikel 2 en 5 Wvg op 24 november 2021 heeft besloten een perceel gelegen aan de Wijchenseweg 4 te Nijmegen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het besluit van de raad van de gemeente Nijmegen ligt met bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale tekening met nummer 569205 en een lijst met daarop het aangewezen perceel, de namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 26 november 2021 ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

 

Bezwaar en beroep

Op grond van artikel 6 lid 3 van de Wvg wordt het raadsbesluit aangemerkt als een besluit, zodat daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep openstaat. Ingevolge de Awb (Algemene wet bestuursrecht) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande 26 november 2021 (de dag na dagtekening van de bekendmaking in het Gemeenteblad dd. 25 november 2021), een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Nijmegen, afdeling BM30, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Voorlopige voorziening

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om -wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten- een voorlopige voorziening te vragen bij de President van de Rechtbank te Arnhem (bestuursrechter), een en ander ingevolge artikel 8:81 Awb.

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Nijmegen te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen een dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en gevolgen hiervan.

 

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Nijmegen, Stadsontwikkeling, de heer B.B. Hijlkema, telefoonnummer: 06-50003938 of per e-mail: grondzaken@nijmegen.nl

 

 

 

Nijmegen, 24 november 2021

Namens Burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

Burgemeester

Drs. H.M.F. Bruls

Naar boven