Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Keenkestraat 5, 6247EJ Gronsveld

Betreft: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Locatie: Keenkestraat 5, 6247EJ Gronsveld

Besluit: verleend

Verzenddatum besluit:25 november 2021

Kenmerk:2021-018346

Procedure: Regulier

Er is besloten de volgende activiteit(en) te verlenen:

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.

Niet eens met het besluit?

Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. U kunt alleen schriftelijk een bezwaar indienen, dus niet langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.) behalve per telefax (043 458 8400). Dit bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten.

In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam, adres en dagtekening vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden.

Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u uw DigiD (elektronische handtekening) nodig. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.

Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven