Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Herziening buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8, Haaren’, gemeente Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan ‘Herziening buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8, Haaren’ voorziet in de realisatie van een Greenport op de locatie Berktweg 4,6 en 8 in Haaren. Het betreft hier de ontwikkeling van een logistiek centrum ten behoeve van de verhandeling van agrarische producten afkomstig van nabij de greenport gelegen (boom)kwekerijen.

 

Herstelbesluit

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Haaren het bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8’ vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan zijn drie beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze heeft op 17 maart 2021 een tussenuitspraak gedaan en gemeente Oisterwijk opgedragen om op drie punten het vaststellingsbesluit te herstellen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de gemeenteraad van Oisterwijk op 12 juli jl. het bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8’ als volgt gewijzigd vastgesteld (herstelbesluit):

 

 • 1.

  Op de verbeelding is de bestemming ‘Bedrijf’ verkleind tot 1,5 hectare en wordt de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – buitenopslag’ toegevoegd;

 • 2.

  De toelichting van het bestemmingsplan blijft ongewijzigd. Als extra bijlage bij de bestemmingsplantoelichting wordt een recent uitgevoerd verkeersonderzoek toegevoegd;

 • 3.

  De regels blijven ongewijzigd.

 

Ter inzage herstelbesluit

Wegens technische problemen als gevolg van de herindeling van gemeente Haaren lukte het helaas niet om het herstelbesluit eerder te publiceren met het oorspronkelijke identificatienummer, aangezien dat nummer de gemeentecode van Haaren bevatte (0788). Het herstelbesluit bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8’ wordt daarom nu gepubliceerd met de gemeentecode van Oisterwijk (0824). Het volledige identificatienummer luidt dan ook als volgt: NL.IMRO.0824.BP16BGBERKTWG468-VA02. Het herstelbesluit ‘Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8’ ligt met ingang van donderdag 2 december 2021 tot en met woensdag 12 januari 2022 alsnog gedurende 6 weken ter inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

 • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

 • op afspraak bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

  alinea­

 • wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

   

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

 

 • 1.

  (rechts)personen die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

 • 2.

  belanghebbenden.

 

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven