Geerstraat: tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met werkzaamheden 2022

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

0verwegende

Vanaf 3 januari 2022 vinden er (in het kader van een grootschalige reconstructie van het plein en de Geerstraat) in een aantal fasen werkzaamheden plaats in de Geerstraat tussen de Valkenburgerweg en Schakelweg en op het Burgemeester van Grunsvenplein. De werkzaamheden worden in diverse fasen uitgevoerd. Zo wordt er ook in verschillende fasen gewerkt aan de Geerstraat tussen de Valkenburgerweg en de Schakelweg. Ten behoeve van deze verkeersmaatregelen worden er diverse verkeersmaatregelen genomen. Doel van deze verkeersmaatregelen is om de werkzaamheden veilig te kunnen laten plaatsvinden, het verkeer te reguleren en om de bewoners, bedrijfshouders en bezoekers zo weinig mogelijk last te laten hebben van deze werkzaamheden. De verkeersmaatregelen gelden gedurende de tijd dat de werkzaamheden voortduren.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en de belangen/gevolgen als bedoeld in de Wet Milieubeheer

 

Is het gewenst om

het verkeer te reguleren. Daartoe worden diverse verkeersmaatregelen zoals de afsluiting van de Geerstraat tussen de Valkenburgerweg en de Schinkelstraat/Laanderstraat, het instellen van een snelheidsbeperking in de directe omgeving én het instellen van een omleidingsroute voor doorgaand verkeer met uitzondering van bepaalde periodes gedurende deze werkzaamheden waarbij het mogelijk is om de rijbaan van de Geerstraat voor het verkeer richting de Schakelweg toch open te stellen.

 

Motivering

Door deze verkeersmaatregelen wordt de verkeersveiligheid bevorderd en blijft de bereikbaarheid van de omgeving en de doorstroming voor het doorgaande verkeer gegarandeerd. Bovendien kunnen de werkzaamheden op deze wijze veilig worden uitgevoerd.

 

Belangenafweging

De werkzaamheden zijn van groot belang voor de Gemeente Heerlen. De belangen van de bewoners en bedrijven worden slechts beperkt geschaad. Er zijn maatregelen getroffen om de overlast voor bewoners en bedrijven te beperken De verminderde bereikbaarheid is van tijdelijke aard en staat in niet in verhouding tot het belang van de werkzaamheden voor de Gemeente Heerlen en haar bewoners en bezoekers.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. Ook is er overleg gevoerd met ondernemers in de directe omgeving. De Geerstraat is in beheer bij de Gemeente Heerlen.

 

Besluit:

1. Door middel van de plaatsing van de borden, A01 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, in de Kruisstraat tussen de Uilestraat en de Valkenburgerweg en in de Geerstraat tussen Honigmannstraat en Schakelweg een maximumsnelheid in te stellen van 30 km/uur vanaf 3 januari 2022 tot het einde van de werkzaamheden.

2. Door middel van de plaatsing van de borden, C01 en C14 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, de Geerstraat tussen de Valkenburgerweg en Schakelweg, gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee vanaf 3 januari 2022 tot het einde van de werkzaamheden.

3. Gedurende de momenten dat de werkzaamheden dit toelaten de rijbaan van de Geerstraat richting de Schakelweg afwijkend van het onder 2 gestelde, open te stellen voor verkeer richting de Schakelweg.

 

Ter inzage legging en bezwaar:

 

Het verkeersbesluit + tekening liggen tijdens de beroepstermijn ter inzage aan de balie van de gemeente . Tot en met 14 oktober kunt u hiervoor terecht op het Burg . van Grunsvenplein 145 (in het Parkstad Limburg Theater), 6411 AS Heerlen.

Vrijdag 15 oktober zijn we gesloten. Vanaf 18 oktober bent u vanaf 11:00 uur van harte welkom in het nieuwe sta dskantoor op de Geleenstraat 25 .

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax: (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

Bijlagen:

Tekening Tijdelijke verkeersmaatregelen , Afzetting & omleiding , dd. 15 - 1 0-2 0 2 1 .

Heerlen, 18-11-2021

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeer,

R.M.H. Schmeitz,

Naar boven