Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 (eerste wijziging Legesverordening 2022)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet

besluit:

 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Artikel I.

Onderdeel 1.3.1 van Hoofdstuk 3 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening komt als volgt te luiden:

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

Artikel II.
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

  • 2.

    Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

  • 3.

    De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

 

Aldus vastgesteld op 23 november 2021,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Wieringa

Secretaris

J.J. Luteijn,

Burgemeester

Naar boven