Delegatiebesluit Geldrop - Mierlo 2021

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende

 

Delegatiebesluit Geldrop-Mierlo 2021

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit besluit verstaat onder delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

 

Artikel 2 Informatieplicht

Het college doet van alle krachtens dit besluit genomen besluiten en verrichte handelingen binnen vier weken mededeling aan de raad.

Buiten de in het eerste lid neergelegde informatieplicht verschaft het college op verzoek van de raad inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden.

Verzuim van de in de vorige leden bedoelde informatieplichten heeft niet tot gevolg dat het besluit onbevoegd is genomen c.q. de handeling onbevoegd is verricht.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Bevoegdheden

 

 

Artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd de bevoegdheid van de raad om op grond van artikel 3 e.v. Wet openbaarheid van bestuur te beslissen op verzoeken om informatie die zijn gericht tot de gemeenteraad, inclusief het verdagen van een beslissing en het uitvoeren van alle proceshandelingen in bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Artikel 4 Vaststellen grens bebouwde kom

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd de bevoegdheid van de raad tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom, zowel wat betreft op grond van artikel 20a Wegenverkeerswet als op grond van artikel 4.1 onder a Wet natuurbescherming.

 

Artikel 5 Wegenwet

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd de bevoegdheid van de raad te besluiten over de bestemming tot en onttrekking als openbare weg als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 11 van de Wegenwet.

 

Artikel 6 Wet ruimtelijke ordening

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd de bevoegdheid van de raad tot het vaststellen van een exploitatieplan en het besluit geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro behorende bij een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3 Wabo medewerking wordt verleend en behorende bij een wijziging van het bestemmingsplan als genoemd in artikel 3.6 lid 1 onder a Wro.

 

Artikel 7 Algemene wet bestuursrecht

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd de bevoegdheid van de raad, indien een aanvraag of een bezwaar- of beroepschrift is gericht tot de raad:

 • a.

  tot het aan een aanvrager bieden van gelegenheid de aanvraag aan te vullen binnen een gestelde termijn en het besluiten een aanvraag niet in behandeling te nemen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).

 • b.

  tot het doen van een mededeling aan de aanvrager dat een beschikking niet binnen de beslistermijn kan worden gegeven en het daarbij noemen van de termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht).

 • c.

  tot het doen van mededelingen in relatie tot opschorting van de beslistermijn (artikel 4:15 Awb).

 • d.

  tot het vaststellen van de verschuldigdheid van de hoogte van een dwangsom op grond van artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • e.

  tot het besluiten om onverschuldigd betaalde dwangsommen terug te vorderen op grond van artikel 4:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • f.

  tot het nemen en verzenden van verdagingsbesluiten als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • g.

  te beslissen op verzoeken als bedoeld in artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

 • h.

  het optreden in c.q. het voeren van verweer en het voorzien in de formele procesvertegenwoordiging bij de behandeling van door derden ingediende bezwaar- en beroepschriften c.q. verzoeken om voorlopige voorziening en het voeren van overleg ex artikel 10:30 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij de raad als bestuursorgaan van de gemeente betrokken is.

 

Artikel 8 Huwelijkslocaties

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd de bevoegdheid van de raad om een locatie aan te wijzen die voor de duur van een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie wordt aangemerkt als “gemeentehuis” als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 63 en om zodanige aanwijzingsbesluiten in te trekken. Binnen de bevoegdheid valt ook het afwijzen van een locatie als trouwlocatie.

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

 

 

Artikel 9 Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Het Delegatiebesluit Geldrop-Mierlo 2012, vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 juni 2012 wordt ingetrokken.

Dit besluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit Geldrop-Mierlo 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad van de gemeente Geldrop- Mierlo d.d. 8 februari 2021

De raad voornoemd,

W.H.F. Geboers, J.C.J. van Bree,

griffier voorzitter

Naar boven