John Daltonhage 38 te Emmeloord: het bouwen van een woning

Op 25 november 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van een woning. Deze vergunning is tot stand gekomen via de reguliere voorbereidingsprocedure.

Bezwaar maken.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

  • uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres;

  • de datum van uw bezwaarschrift;

  • een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

  • waarom u het niet eens bent met ons besluit;

  • uw handtekening.

U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder. Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?

Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer (0527) 63 39 11.

Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen.

Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is:

Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Zijn er kosten aan verbonden?

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.

Naar boven