Besluit tijdelijke verkeersregeling Oude Torenstraat

 

(Tijdelijke maatregelen i.v.m. bouwplan huisnrs 1 – 3)

Zaak 1068174

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben het volgende overwogen;

Krachtens artikel 2 lid 1 en 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) kunnen de daarin vastgestelde regels dienen om de verkeersveiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden, de bruikbaarheid daarvan te waarborgen en door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, dan wel aantasting van karakter of functie van objecten of gebieden te voorkomen of te beperken.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

Krachtens artikelen 34 en 35 van het BABW kan de wegbeheerder in geval van dreigend gevaar of een andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard zonder verkeersbesluit borden plaatsen dan wel maatregelen treffen op en aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg indien de maatregelen leiden tot het beperken (of uitbreiden) van de categorieën weggebruikers dat van de weg gebruik kan maken. Indien de dreiging of andere dringende omstandigheid langer duurt dan 4 maanden zal in principe alsnog een verkeersbesluit moeten worden genomen. (BABW art. 37.)

Er is wegens geplande bouwwerkzaamheden behoefte aan tijdelijke verkeersmaatregelen op de Oude Torenstraat. De Oude Torenstraat is een 50km/h eenrichtingsweg en maakt onderdeel uit van de Centrumring. Aan weerszijde van de weg liggen vrijliggende eenrichting fietspaden en voetpaden.

De voorbereidingen zijn gestart voor een bouwplan op de locatie Oude Torenstraat huisnrs 1 – 3. Het bestaande kantoorpand wordt vervangen door een appartementengebouw. De start van de uitvoering staat gepland in Q4 2021 en de duur van de bouwperiode is geraamd op 1 tot 1,5 jaar.

Om voldoende praktisch en veilig werk- en bouwterrein –inclusief aan- en afvoer van materialen- te creëren en de veiligheid voor het verkeer en omgeving in acht te nemen wordt gedurende de bouwwerkzaamheden gebruik gemaakt van het langs de bouwlocatie aan de doorgaande hoofdrijbaan gelegen openbare voetpad en fietspad. Voetgangers worden geleid naar de overkant van de weg. Fietsers met bestemming Vaartweg e.o. worden vanaf de ‘s-Gravelandseweg geleid naar de Kerkbrink, langs Museum Hilversum heen en vervolgens in de richting Vaartweg e.o.

Aanvullend wordt het wegvak haaks op de doorgaande rijbaan Oude Torenstraat voor een deel als bouwterrein in gebruik genomen. Dit is nodig omdat de buitengevel van het bouwplan direct aansluit op de openbare ruimte. Dit doodlopende wegvak ontsluit tevens de toegang naar het appartementencomplex huisnummers 5 – 39 en een inpandige stallinggarage. Uiteraard blijft de toegang naar de appartementen en de stallinggarage op voldoende veilige wijze mogelijk, evenals de bereikbaarheid voor o.a. nood- en hulpdiensten.

De aannemer/ontwikkelaar heeft op maat gemaakte afspraken met de vertegenwoordiger/beheerder van de begraafplaats over de wijze van toegang naar de begraafplaats vanaf de zijde Oude Torenstraat.

Ter bevordering van de verkeersveiligheid wordt de snelheid over een wegvak van de doorgaande hoofdrijbaan langs het ingerichte bouwterrein gedurende de sloop en bouw verlaagd en vastgesteld op 30km/h.

Aanvullende tijdelijke maatregelen kunnen worden toegepast om de veiligheid en vrijheid voor het verkeer en omgeving -zoals voor bewoners van genoemd appartementencomplex- te kunnen verbeteren. (praktisch naar de omstandigheden handelen, naar redelijkheid en billijkheid)

Indien nodig worden bij in-en uitrijdend bouwverkeer verkeersregelaars ingezet.

De directe omgeving wordt vanaf de start door de bouwer/aannemer geïnformeerd. Voorafgaand is uitvoerig door de gemeente met bewoners van genoemd appartementencomplex gecommuniceerd, zoals over het bij de aanvraag Omgevingsvergunning ingediende BLVC-plan van de aannemer. (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)

De te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen afwegende tegen het belang van het bouwplan zijn deze niet zodanig van omvang of invloed op het verkeer en omgeving dat deze niet goed zouden kunnen worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gevoerd met de korpschef politie en deze adviseert positief.

De Oude Torenstraat is bij de gemeente in beheer en onderhoud.

Het ontwerp van dit besluit is op 5 oktober 2021 op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl Een ieder is gedurende 6 weken in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit ontwerpbesluit kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Op grond van artikel 18 van de WVW 1994 is het college bevoegd ten aanzien van het verkeer op de binnen deze gemeente gelegen wegen, welke niet onder het beheer van het rijk, de provincie of een waterschap vallen, de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 12 van het BABW en het college heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder verkeer.

Bij ons besluit van 30 augustus 2005 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, van toepassing verklaard voor verkeersbesluiten (besluiten op grond van de WVW 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het BABW) met uitzondering van besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum besluiten;

 • 1.

  Door het plaatsen van bord A1 van bijlage 1 van het RVV 1990 (hierna de bijlage), de maximum snelheid op Oude Torenstraat langs het bouwplan Oude Torenstraat 1 – 3 gedurende de bouwperiode vast te stellen op 30km/h.

 • 2.

  Door het plaatsen van bord C1 of C14 van de bijlage het verplichte fietspad langs het bouwplan tijdelijk gesloten te verklaren.

 • 3.

  Door het plaatsen van bord C16 van de bijlage de weg of verkeersruimte aan de zijde van het bouwplan voor voetgangers gesloten te verklaren, met uitzondering van het aan het werk gerelateerde personeel.

 • 4.

  De onder 1, 2 en 3 genoemde tijdelijke maatregelen kunnen worden aangepast en of worden aangevuld –naar redelijkheid en billijkheid- indien de omstandigheden daartoe nopen of daarmee een verbetering van de regeling/beoogde doel ontstaat.

 • 5.

  De genoemde onder 1, 2 en 3 en eventueel 4 genomen of te nemen tijdelijke maatregelen treden in de plaats van de vigerende verkeersbesluiten op dat betreffende onderdeel of wegvak/locatie, zijn of worden zo spoedig mogelijk geeffectueerd en blijven van kracht zolang als nodig wordt geacht, na het opheffen van de tijdelijke maatregelen treden de bestaande besluiten op die onderdelen of wegvakken weer in werking en vervalt dit onderhavige besluit.

Hilversum, 24 november 2021

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Namens dezen:

De portefeuillehouder verkeer,

A.J. Wolthers

Dit besluit met eventuele bijlagen wordt op 29 november 2021 overeenkomstig de Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014 bekend gemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl en is daar in zijn geheel in te zien. Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de bovengenoemde dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig bij het college zienswijzen naar voren heeft gebracht op het ontwerpbesluit van de verkeersregeling. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste uw naam en adres, dagtekening (datum), een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als u dit wel wilt, dient u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. (o.v.v. voorlopige voorziening).

Aan het behandelen van een beroepschrift en een verzoek tot voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Informatie over actuele bedragen kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Zaak 1068174

 

Naar boven