Besluit Verkeersregeling Gijsbrecht van Amstelstraat

 

(bij huisnummer 4 Wilhelminaschool zebrapad en adviessnelheid 30km/h)

Zaak 1046180

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben het volgende overwogen;

Krachtens artikel 2 lid 1 en 2 van de Wegenverkeerswet 1994 kunnen de daarin vastgestelde regels dienen om de verkeersveiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden, de bruikbaarheid daarvan en de vrijheid voor het verkeer te waarborgen, en door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, dan wel aantasting van karakter of functie van objecten of gebieden te voorkomen of te beperken.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

Er bestaat behoefte aan een aanvullende verkeersregeling voor de weg Gijsbrecht van Amstelstraat. De Gijsbrecht van Amstelstraat maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet en is aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg. De maximale snelheid bedraagt 50km/h. Aan weerszijde van de middelste (hoofd)rijstrook van de rijbaan zijn met een onderbroken streep fietsstroken aangebracht.

Op huisnummer 4 is de Wilhelminaschool gehuisvest. Schoolgaande kinderen en anderen uit de zuidelijk van de Gijsbrecht van Amstelstraat gelegen wijken steken ter hoogte van de hoofdingang van de school, met gebruikmaking van het daar gelegen zebrapad, de weg over.

De weg is ter plaatse van het zebrapad enigszins glooiend met aan weerszijden een bomenstructuur. Ten oosten van het zebrapad maakt de weg een bocht waardoor verkeer komende uit oostelijke richting pas kort vooraf zicht heeft op het zebrapad.

De hierboven geschetste situatie ter plaatse van het zebrapad maakt dat de zichtbaarheid van het zebrapad verbetering behoeft om zodoende de zwakkere verkeersdeelnemers veiliger over te laten steken.

Die verbetering wordt bewerkstelligd door:

1)het aanleggen van een verkeersplateau – met vooraf waarschuwingsborden J38 (drempel)- ter hoogte van de schoolingang waarover het zebrapad opnieuw wordt aangebracht en voorzien van de nodige verkeertekens, met het in standhouden aan weerszijde van de zebrapad van de dwars over de rijbaan aangebrachte tekstmarkering ‘SCHOOL’ en waarschuwingsborden J21 (kinderen) met onderbord tekst ‘let op school’.

2)Aanvullend wordt in dit geval, gelet op de locatie van het zebrapad en betekenis van deze weg, voor de meerdere veiligheid een adviessnelheid van 30km/h vastgesteld, daarmee aan te geven dat een aanzienlijke snelheidsvermindering nodig is, waarmee dit specifieke oversteekpunt extra aandacht krijgt en met een veiliger snelheid benaderd zal worden.

De maatregelen bevorderen de veiligheid voor en in het verkeer zonder de bruikbaarheid van de weg te benadelen. De maatregelen zijn daarom niet zodanig dat deze niet goed zouden kunnen worden toegepast.

De korpschef politie is gehoord in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en adviseert positief op de voorgestelde maatregelen en uitvoering.

De weg Gijsbrecht van Amstelstraat is bij de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud.

Het ontwerp van dit besluit is op 21 september 2021 op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl Een ieder is gedurende 6 weken in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit ontwerpbesluit kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het college bevoegd ten aanzien van het verkeer op de binnen deze gemeente gelegen wegen, welke niet onder het beheer van het rijk, de provincie of een waterschap vallen, de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 12 van het BABW en het college heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder verkeer.

Bij ons besluit van 30 augustus 2005 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, van toepassing verklaard voor verkeersbesluiten (besluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) met uitzondering van besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum besluiten;

  • 1.

    Door het plaatsen van borden A4 (en A5 ‘einde’) van bijlage 1 van het RVV 1990 (hierna de bijlage) de adviessnelheid op 30km/h vast te stellen op de weg Gijsbrecht van Amstelstraat ter plaatse van het wegvak rondom huisnummer 4 (Wilhelminaschool), eventueel kan een onderbord met verklaring worden aangebracht.

  • 2.

    Door het ter plaatse van de ingang van de school Gijsbrecht van Amstelstraat huisnummer 4 aanbrengen van betreffende markering aan te wijzen een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) volgens artikel 49 lid 2 van het RVV 1990, aangevuld met bord L2 van de bijlage.

Hilversum, 16 november 2021

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Namens dezen:

De portefeuillehouder verkeer,

A.J. Wolthers

Dit besluit met eventuele bijlagen wordt op 29 november 2021 overeenkomstig de Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014 bekend gemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl en is daar in zijn geheel in te zien. Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de bovengenoemde dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig bij het college zienswijzen naar voren heeft gebracht op het ontwerpbesluit van de verkeersregeling. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste uw naam en adres, dagtekening (datum), een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als u dit wel wilt, dient u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. (o.v.v. voorlopige voorziening).

Aan het behandelen van een beroepschrift en een verzoek tot voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Informatie over actuele bedragen kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Zaak 1046180

 

Naar boven