Subsidieregeling toeristische evenementen gemeente Katwijk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk;

 

gelet op artikel 2.2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018, waarin het college een nadere regeling kan vaststellen voor activiteiten die in aanmerking komen voor een subsidie;

 

besluit tot: vaststelling van de

 

Subsidieregeling toeristische evenementen gemeente Katwijk 2021.

Artikel 1 Doelstellingen subsidieregeling

Het stimuleren van bovenlokale toeristische evenementen die een bijdrage leveren aan de economie, het toeristische karakter en het imago van Katwijk.

Artikel 2 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend tussen 1 december en 1 februari, voorafgaand aan de datum waarop het evenement plaats vindt.

Artikel 3 Tijdvak waarvoor subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend voor het tijdvak 1 februari van het jaar waarin de aanvraag is gedaan tot 1 februari van het volgend jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Inhoud subsidieaanvraag

De aanvraag omvat in ieder geval:

 

 • a.

  een omschrijving van het evenement en de doelgroep;

 • b.

  het totaal aantal beoogde bezoekers;

 • c.

  de locatie waar het evenement plaatsvindt;

 • d.

  de start- en einddatum alsmede het tijdstip van het evenement;

 • e.

  een omschrijving hoe het evenement aansluit bij de doelstellingen van de Subsidieregeling toeristische evenementen 2021 en welke bijdrage het evenement levert aan de doelstelling van meer bezoekers aan Katwijk;

 • f.

  een opgave van de organisatie(s) en instelling(en) met wie wordt samengewerkt (buiten de hulpdiensten);

 • g.

  het gevraagde subsidiebedrag vanuit de Subsidieregeling toeristische evenementen 2021;

 • h.

  de begroting van het evenement waarvoor u subsidie aanvraagt, met een specificatie van de inkomsten en uitgaven, inclusief de eventuele bijdragen van derden, deelnemers, bezoekers en mogelijke subsidie-inkomsten;

 • i.

  een promotieplan waarin aangegeven wordt welke media worden benut om het evenement onder de aandacht te brengen en een beschrijving van de manier waarop bezoekers worden geworven.

Artikel 5 Toekenningscriteria

 • 1.

  Het betreft een evenement met een bovenlokaal karakter met een relatief groot bezoekers aantal.

 • 2.

  Het evenement is gericht op bezoekers uit de hele gemeente en daarbuiten, in tegenstelling tot wijk- of buurtgerichte activiteiten.

 • 3.

  Het evenement wordt zoveel mogelijk georganiseerd in samenwerking met Katwijkse partners.

 • 4.

  Het evenement kan niet op een andere manier (volledig) worden gefinancierd.

 • 5.

  De plannen en verwachtingen voor het evenement zijn realistisch.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,-.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 kan het college een aanvraag voor subsidie weigeren indien:

 

 • a.

  het evenement niet bijdraagt aan de doelstellingen als genoemd in artikel 1;

 • b.

  de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 5 genoemde toekenningscriteria;

 • c.

  De aanvraag voor subsidie niet past binnen het evenementenbeleid.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdeelregeling

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt jaarlijks € 30.500,00.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats in volgorde van de door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rankschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie.

Artikel 9 Beoordelingscriteria, wijze van beoordeling en verdeling

Bij de rangschikking van de aanvragen kent het college van burgemeester en wethouders punten toe aan de hand van de volgende criteria, punten en weging:

 

 • a.

  De aanvraag voor subsidie is compleet en voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in de Subsidieregeling toeristische evenementen 2021 (0-10 punten, vermenigvuldigd met factor 1 = maximaal 10 punten);

 • b.

  Het evenement levert een bijdrage aan de Katwijkse economie en genereert een economische spin-off, dat wil zeggen het verhogen van lokale bestedingen, het stimuleren van toerisme en recreatie, het aanzetten tot meerdaags verblijf van bezoekers (0-10 punten, vermenigvuldigd met factor 5 = maximaal 50 punten);

 • c.

  Promotie van Katwijk: de organisator spant zich aantoonbaar in om het evenement te promoten. Het evenement heeft een bovenlokale uitstraling en draagt daarmee bij aan de promotie van Katwijk. Het evenement genereert bovenlokale, regionale en / of landelijke media aandacht (0-10 punten, vermenigvuldigd met factor 4 = maximaal 40 punten);

 • d.

  Samenwerking: het evenement wordt zoveel mogelijk georganiseerd in samenwerking met Katwijkse partners, met mede als doel het versterken van het evenementennetwerk in Katwijk. Ook wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de samenwerking (0-10 punten, vermenigvuldigd met factor 3 = maximaal 30 punten);

 • e.

  Innovatie: (jaarlijks terugkerende) evenementen zijn vernieuwend, in de zin van vernieuwend op inhoud of doelgroep (0-10 punten, vermenigvuldigd met factor 2 = maximaal 20 punten);

 • f.

  Duurzaamheid: het evenement wordt op een duurzame wijze georganiseerd (0-10 punten, vermenigvuldigd met factor 3 = maximaal 30 punten).

Artikel 10 Beoordelingscommissie

Een ambtelijke beoordelingscommissie beoordeelt de binnengekomen aanvragen voor subsidie en adviseert het college over de rangschikking.

Artikel 11 Beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders beslist uiterlijk op 1 april volgend op de periode waarin de aanvraag kan worden ingediend.

Artikel 12 Overige bepalingen

 • 1.

  Op subsidieverstrekking krachtens deze regeling, is artikel 12 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 van toepassing, tenzij in deze subsidieregeling daarvan wordt afgeweken.

 • 2.

  Het ontbreken van een evenementenvergunning kan grondslag zijn voor het terugvorderen van de verstrekte subsidie.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Subsidieregeling toeristische evenementen gemeente Katwijk 2021 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling wordt de Subsidieregeling toeristische evenementen ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling toeristische evenementen gemeente Katwijk 2021’.

Aldus besloten in de vergadering van 23 november 2021

Burgemeester en wethouders van Katwijk,

de secretaris,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

de burgemeester,

ir. C.L. Visser

Naar boven