Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021-I

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

 

Gelet op de noodzaak van het herstel van de culturele en creatieve sector gedurende en na de coronacrisis en de mogelijkheden die het gemeentebestuur daartoe heeft door het verstrekken van subsidies die aan het herstel kunnen bijdragen;

 

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2020;

 

Overwegende de wenselijkheid om vernieuwing in het aanbod van vrijwilligersorganisaties te stimuleren en burgerinitiatief te bevorderen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende subsidieregeling:

 

Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021-I.

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  professionele kunst- en cultuuractiviteiten:

  activiteiten die behoren tot de sectoren podiumkunsten, performing arts, beeldende kunst en vormgeving, film en media, architectuur, literatuur en poëzie én cultureel erfgoed – dan wel cross overs – van deze sectoren, beoefend door personen die deze activiteiten beroepsmatig beoefenen.

 • b.

  zelfstandige maker:

  een zelfstandige ondernemer binnen de culturele en creatieve sector, gevestigd en werkzaam binnen de gemeente Sittard-Geleen.

 • c.

  amateurkunsten:

  activiteiten die behoren tot de sectoren podiumkunsten, performing arts, beeldende kunst en vormgeving, film en media, architectuur, literatuur en poëzie én cultureel erfgoed – dan wel cross overs – van deze sectoren, beoefend door personen die deze niet beroepsmatig beoefenen.

 • d.

  instelling voor professionele kunst:

  een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd binnen de gemeente Sittard-Geleen, die zonder winstoogmerk activiteiten binnen het gebied van de professionele kunsten uitvoert met beroepskrachten, eventueel ondersteund door vrijwilligers.

 • e.

  instelling of vereniging voor amateurkunst:

  een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd binnen de gemeente Sittard-Geleen, die zonder winstoogmerk activiteiten binnen het gebied van de kunsten uitvoert met en door vrijwilligers.

 • f.

  subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een vastgesteld tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van een subsidie op basis van een wettelijk voorschrift.

 • g.

  activiteitenplan:

  een onderbouwd overzicht van de activiteit(en) waarvoor een subsidie wordt gevraagd.

 • h.

  Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021:

  de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen vastgestelde regeling, die voorziet in de wijze waarop en onder welke voorwaarden subsidie kan worden verleend ter ondersteuning van het herstel van de culturele en creatieve sector binnen de gemeente gedurende en na de coronacrisis. Deze wordt hierna ‘deze regeling’ genoemd.

 • i.

  college en gemeenteraad:

  het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen;

 • j.

  de gemeente:

  de gemeente Sittard-Geleen.

Artikel 2 Deelregelingen

Gelet op de hiervoor aangegeven noodzaak en het doel van de subsidieverstrekking zijn er drie deelregelingen ingericht, te weten:

 • 1.

  een regeling waarvan uitsluitend instellingen of verenigingen voor amateurkunst gebruik kunnen maken;

 • 2.

  een regeling waarvan instellingen of verenigingen voor amateurkunst alsook zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst gebruik kunnen maken en die gericht is op noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en werkruimtes binnen de gemeente;

 • 3.

  een regeling waarvan uitsluitend zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst gebruik kunnen maken.

Artikel 3 Subsidieplafond

Wanneer een aan de deelregelingen gekoppeld bedrag onder ‘subsidieplafond’, gezien het aantal gehonoreerde subsidieverzoeken en de hoogte daarvan, niet in zijn geheel wordt besteed, kan het college besluiten om het restant van dat subsidieplafond als subsidiebedrag ter beschikking te stellen voor andere deelregelingen.

Artikel 4 Algemene Subsidieverordening

Op de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021 en de in deze subsidieregeling opgenomen deelregelingen zijn de Algemene subsidieverordening van de gemeente Sittard-Geleen 2020 van toepassing, tenzij in deze regeling daarvan wordt afgeweken.

HOOFDSTUK 2 Ondersteuning instellingen of verenigingen voor amateurkunst.

Artikel 5  

Het subsidieplafond voor deze deelregeling bedraagt € 13.500.

Artikel 6  

Voor een mogelijke subsidie op basis van deze deelregeling komen uitsluitend die instelling of vereniging voor amateurkunst in aanmerking, die aantoonbaar worden bedreigd met een faillissement of opheffing als gevolg van schade die is veroorzaakt door de nadelige gevolgen van de coronacrisis en die geen gebruik hebben gemaakt van deze deelregeling uit de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021.

De aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7  

Instelling of vereniging voor amateurkunst, die voor een gemeentelijk subsidie op basis van deze deelregeling in aanmerking willen komen, zorgen voor een volledig en degelijk onderbouwd subsidieverzoek waaruit de bedreigde, fatale positie en situatie van de instelling of vereniging blijkt. Daartoe behoren in ieder geval de door het bestuur van de instelling of vereniging vastgestelde financiële jaarstukken over de jaren 2020 en de uitgaven en inkomsten tot nu toe in 2021.

Artikel 8  

Bij de bepaling van de hoogte van een gemeentelijk subsidie op basis van deze deelregeling, wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • 1.

  het aantal geregistreerde leden van de instelling of vereniging;

 • 2.

  het aantal voor publiek toegankelijke activiteiten dat de instelling of vereniging heeft verzorgd in het kalenderjaar 2019;

 • 3.

  de hoogte van de publieksaantallen die met de onder 2. genoemde activiteiten werd bereikt;

 • 4.

  de kwaliteit van de onder 2. genoemde activiteiten zoals die kan blijken uit juryrapporten, behaalde prijzen, recensies of vergelijkbare beoordelingen.

Artikel 9  

Het college stelt vooraf geen gelimiteerde hoogte vast voor wat betreft de mogelijk te verstrekken subsidie per afzonderlijk subsidieverzoek op basis van deze deelregeling. Het college wil in deze maatwerk kunnen leveren.

Artikel 10  

Instelling of vereniging voor amateurkunst, die voor een gemeentelijke subsidie op basis van deze deelregeling in aanmerking willen komen, dienen het verzoek om ondersteuning in bij de gemeente vóór 1 januari 2022 (poststempel). Subsidieverzoeken die na die datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De behandeling van de aanvragen, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 11  

Zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst, die al eerder van deze deelregeling uit het Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021 gebruik hebben gemaakt komen niet in aanmerking voor een gemeentelijk subsidie onderhavige Subsidieregeling.

HOOFDSTUK 3 Ondersteuning gericht op noodzakelijk fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en werkruimtes binnen de gemeente Sittard-Geleen.

Artikel 12  

Het subsidieplafond voor deze deelregeling bedraagt € 54.000.

Artikel 13  

Voor een mogelijke subsidie op basis van deze deelregeling kunnen in aanmerkingen komen: zelfstandige makers, instelling voor professionele kunst én instelling of vereniging voor amateurkunst en die geen gebruik hebben gemaakt van deze deelregeling uit de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021.

De aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 14  

Zelfstandige makers, instelling voor professionele kunst én instelling of vereniging voor amateurkunst, die voor een gemeentelijke subsidie op basis van deze deelregeling in aanmerking willen komen, zorgen voor een volledig en degelijk onderbouwd subsidieverzoek dat in ieder geval de volgende stukken bevat:

 • 1.

  een beschrijving van de uit te voeren voorzieningen en werkzaamheden waarin de noodzaak van de te treffen voorzieningen is onderbouwd met regelgeving, die gerelateerd is aan de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de overheden;

 • 2.

  een, op basis van de in lid 1. van dit artikel genoemde werkzaamheden en voorzieningen, opgestelde begroting voorzien van offertes.

Artikel 15  

Zelfstandige makers en instellingen, die voor een gemeentelijk subsidie op basis van deze deelregeling in aanmerking willen komen, tonen in hun subsidieverzoek aan dat ze actief op zoek zijn (geweest) naar andere financiële bijdragen, zoals bijvoorbeeld de door andere overheden en private fondsen voor deze voorzieningen ingestelde subsidieloketten.

Artikel 16  

Ook wanneer de onder artikel 14 omschreven voorzieningen onderdeel zijn van een reeds geplande fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en werkruimtes, kunnen de kosten, dan wel een deel daarvan, in aanmerking komen voor een subsidie op basis van deze deelregeling. In dat geval maakt de subsidievrager aannemelijk welk deel van de reeds geplande fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en werkruimtes valt onder het gestelde in artikel 14. van deze deelregeling.

Artikel 17  

Bij de bepaling van de hoogte van een gemeentelijk subsidie op basis van deze deelregeling, wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • 1.

  de te treffen voorzieningen, waartoe een subsidieverzoek wordt ingediend, anticiperen op een bestendige en weerbare culturele en creatieve sector in de nabije toekomst;

 • 2.

  het aantal voor publiek toegankelijke activiteiten dat de subsidievrager heeft verzorgd in het kalenderjaar 2019;

 • 3.

  de hoogte van de publieksaantallen die met de onder 2 van dit artikel genoemde activiteiten werd bereikt;

 • 4.

  de kwaliteit van de onder 2 genoemde activiteiten zoals die kan blijken uit juryrapporten, behaalde prijzen, recensies of vergelijkbare beoordelingen;

 • 5.

  de mate waarin de te treffen voorzieningen, waartoe een subsidieverzoek wordt ingediend, worden gerealiseerd door in de gemeente Sittard-Geleen gevestigde bedrijven. Wanneer dit, wegens een noodzakelijke specialisatie of anderszins, niet mogelijk is, wordt dit door de subsidievrager expliciet vermeld.

 • 6.

  de in lid 1 van dit artikel genoemde voorzieningen worden gerealiseerd in 2022.

Artikel 18  

Het college stelt vooraf geen gelimiteerde hoogte vast voor de mogelijk te verstrekken subsidie per afzonderlijk subsidieverzoek op basis van deze deelregeling. Het college wil in deze maatwerk kunnen leveren.

Artikel 19  

Zelfstandige makers, instellingen voor professionele kunst, instellingen of verenigingen voor amateurkunst, die voor een gemeentelijk subsidie op basis van deze deelregeling in aanmerking willen komen, dienen het verzoek om ondersteuning in bij de gemeente vóór 1 januari 2022 (poststempel). Subsidieverzoeken die na die datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De behandeling van de aanvragen, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 20  

Zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst, die al eerder van deze deelregeling uit het Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021 gebruik hebben gemaakt komen niet in aanmerking voor een gemeentelijk subsidie onderhavige Subsidieregeling.

HOOFDSTUK 4 Ondersteuning van projecten van zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst.

Artikel 21  

Het subsidieplafond voor deze deelregeling bedraagt € 45.000.

Artikel 22  

Voor een mogelijke subsidie op basis van deze deelregeling kunnen in aanmerkingen komen: zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst en die geen gebruik hebben gemaakt van deze deelregeling uit de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021.

De aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 23  

Bij de bepaling van de hoogte van een gemeentelijk subsidie op basis van deze deelregeling, wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • 1.

  de projecten dragen bij aan de ontwikkeling van een wendbare en weerbare kunst- en cultuursector. Dat wil zeggen dat de projecten onderscheidend zijn voor wat betreft:

  • a.

   een nieuwe en experimentele vorm van productie, presentatie, verdienmodellen en publieksbenadering;

  • b.

   nieuw opdrachtgeverschap aan zelfstandige makers;

  • c.

   het actief betrekken van instellingen of verenigingen voor amateurkunst en/of kunstvakopleidingen;

  • d.

   een inzet op innovatie en professionalisering door samenwerking tussen gezelschappen, instellingen en makers én tussen kunstdisciplines, steden en regio’s.

 • 2.

  de projecten overstijgen het reeds bestaande/reguliere aanbod dat door de aanvrager wordt verzorgd.

 • 3.

  het project wordt in 2021 of 2022 uitgevoerd binnen de gemeente Sittard-Geleen.

Artikel 24  

Zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst, die voor en gemeentelijke subsidie op basis van deze deelregeling in aanmerking willen komen, zorgen voor een volledig en degelijk onderbouwd subsidieverzoek dat in ieder geval de volgende stukken bevat:

 • 1.

  een activiteitenplan waarin de subsidievrager én ingaat op de inhoud van het project én toelicht in hoeverre dit beantwoordt aan de criteria zoals opgenomen in artikel 21 van deze deelregeling;

 • 2.

  een sluitende projectbegroting.

Artikel 25  

 • 1.

  Per aanvrager, zoals genoemd in artikel 22 van deze deelregeling, is een maximaal subsidie mogelijk van € 15.000. Dat wil zeggen dat, wanneer meerdere aanvragers een gezamenlijk verzoek om subsidie indienen, het basisbedrag van € 15.000 wordt vermenigvuldigd met het aantal aanvragers.

 • 2.

  Iedere aanvrager kan slechts één keer een aanvrage indienen of participeren in een gezamenlijk aanvrage met andere aanvragers.

Artikel 26  

Wanneer de gemeente dit noodzakelijk acht, wordt een ingediend projectvoorstel, voor wat betreft de professionele artistieke kwaliteit, ter toetsing voorgelegd aan niet-ambtelijke deskundigen. De gemeente zal het oordeel van deze deskundigen betrekken in haar besluit over het al dan niet toekennen van een subsidie alsmede de hoogte van een subsidie.

Artikel 27  

Zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst, die voor een gemeentelijk subsidie op basis van deze deelregeling in aanmerking willen komen, dienen het verzoek om ondersteuning in bij de gemeente vóór 1 januari 2022 (poststempel). Subsidieverzoeken die na die datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De behandeling van de aanvragen, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 28  

Zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst, die al eerder van deze deelregeling uit het Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021 gebruik hebben gemaakt komen niet in aanmerking voor een gemeentelijk subsidie onderhavige Subsidieregeling.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 29 Bijzondere gevallen

Van deze subsidieregeling mag worden afgeweken, indien de toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 30 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021-I’.

Artikel 31 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot 1 januari 2022, met dien verstande dat deze – in geval van ingediende bezwaar- en beroepschriften – blijft gelden totdat daarop is beslist.

 • 2.

  Met inwerkingtreding van deze subsidieregeling wordt de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021, door burgemeester en wethouders vastgesteld in zijn vergadering van 11 mei 2021, ingetrokken.

 • 3.

  Op bezwaarschriften wordt beslist met toepassing van de subsidieregeling zoals die gold bij de primaire besluitvorming.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 november 2021.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De burgemeester,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

De secretaris,

mr. G.J.C. Kusters

Naar boven