Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2021 nr 1555011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

 

(Verordening lijkbezorgingsrechten Purmerend 2022).

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Alle begrippen die in deze verordening en bijbehorende tarieventabel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Beheersverordening begraafplaatsen Purmerend 2012.

 

Artikel 2 Aard van de heffing/belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats, voor het gebruik van de aula en voor het van gemeentewege verrichten van diensten in verband met de begraafplaats of de aula.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5 Wijze van heffing en tijdstip van betaling

1. De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

2. De rechten moeten worden voldaan binnen één maand na dagtekening van de aanslag.

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zoals bedoeld in de tarieventabel van de onderdelen A t/m H zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De "Verordening Lijkbezorgingsrechten Purmerend 2021", vastgesteld door de gemeenteraad op 5 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening en de tabel van tarieven gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

5. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening Lijkbezorgingsrechten Purmerend 2022.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2021.

de raadsgriffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl

Bijlage: Tarieventabel behorende bij de "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022".

 

Tarieventabel 2022 behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten Purmerend 2022

 

A. Begraven, bijzetten asbussen, etc.

1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot of voor het bijzetten van een asbus op maandag tot en met vrijdag om 10.00 uur, 11.30 uur, 13.00 uur en 14.30 uur wordt geheven:

a. voor een persoon tot 12 jaar in een particulier- of algemeen graf

511,00

b. voor een persoon vanaf 12 jaar in een particulier- of algemeen graf

1026,00

c. voor het bijzetten of begraven van een asbus

 

511,00

2. Voor het begraven van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, wordt het begrafenisrecht eenmaal geheven, terwijl geen recht wordt geheven voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen die, kort na de geboorte overleden, in één kist met hun overleden moeder worden begraven

 

.

3. Als een uitvaartdienst of doorloop plaatsvindt buiten de uren op maandag tot en met vrijdag zoals vermeld in onderdeel A, eerste lid, worden de rechten verhoogd met een bedrag van

 

1026,00

4. Als het begraven plaatsvindt op de uren op maandag tot en met vrijdag, zoals vermeld in onderdeel A, eerste lid, een langere tijd in beslag neemt dan één uur, wordt het recht per half uur of een gedeelte van een half uur verhoogd met

 

213,00

B. Uitsluitend recht tot begraven en bijzetten

1. Voor het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van tien jaren wordt geheven:

a. Particulier graf, voor een persoon tot 12 jaar in kindergraf

539,00

b. Particulier graf, voor een persoon vanaf 12 jaar

1078,00

Bij elke bijzetting binnen dit tijdvak wordt het recht voor het volgende tijdvak van tien jaren geheven op het moment van de bijzetting, onder aftrek van een evenredig bedrag voor het resterende aantal volle jaren van het vorige tijdvak.

c. Algemeen graf, voor een persoon tot 12 jaar in kindergraf

270,00

d. Algemeen graf, voor een persoon vanaf 12 jaar

539,00

2. a. Voor het uitsluitend recht tot het bijzetten of begraven van

een asbus gedurende een tijdvak van tien jaren wordt geheven

 

691,00

b. Voor het uitsluitend recht tot het bijzetten of begraven van

een asbus gedurende een tijdvak van vijf jaren wordt geheven

 

 

345,00

3. Bij elke verlenging met een tijdvak van vijf jaren van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven

a. voor een persoon tot 12 jaar in kindergraf

270,00

b. voor een persoon vanaf 12 jaar

 

539,00

4. Bij elke verlenging met een tijdvak van vijf jaren van het uitsluitend recht tot het bijzetten of begraven van een asbus wordt geheven

345,00

C. Aula en/of condoleancekamer

1. Voor het gebruik van de aula en/of condoleancekamer wordt minimaal één uur in rekening gebracht, het tarief per uur bedraagt

 

483,00

2.Voor ieder extra half uur gebruik van de aula en/of condoleancekamer wordt het bedrag zoals vermeld onder lid 1 verhoogd met

 

240,00

D. Asverstrooien

Voor het op verzoek verstrooien van de as op het daartoe bestemde terrein wordt geheven

 

221,00

E. Gedenktekens, grafkelders

1. Voor het verkrijgen van het recht tot het plaatsen van een gedenkteken of het aanbrengen van beplanting op een particulier graf of urnenruimte wordt geheven

 

377,00

2. Voor het verkrijgen van het recht tot het plaatsen van een gedenkteken of het aanbrengen van beplanting op een algemeen graf of urnengraf wordt geheven

192,00

3. Voor het recht tot het stichten van een grafkelder wordt geheven

 

1026,00

F. Opgraven, herbegraven, ruimen e.d.

1. Voor het op verzoek van de rechthebbenden ruimen van een graf ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen om daarin te doen begraven, wordt geheven

 

1026,00

2. Voor het lichten van een stoffelijk overschot of van de overblijfselen van een stoffelijk overschot en het overbrengen daarvan naar een ander graf op de algemene begraafplaats van de gemeente Purmerend, wordt boven en behalve het in onderdeel A geregelde begraafrecht een recht geheven van

1026,00

3. Voor het lichten van een asbus en het overbrengen daarvan naar een andere urnennis of ander graf op de algemene begraafplaats van de gemeente Purmerend, wordt voor bijzetting een recht geheven van

511,00

4. Voor het leveren van een kistje voor een herbegraving of crematie na een opgraving wordt geheven

137,00

5. Het bepaalde in het tweede lid van dit artikel is eveneens van toepassing op het verzamelen van stoffelijke overschotten of van de overblijfselen van stoffelijke overschotten in eenzelfde grafruimte en weder begraven van meerdere overschotten of van de overblijfselen in één kist.

6. Het in het tweede lid van dit artikel genoemde bedrag - met uitzondering van het begraafrecht - wordt insgelijks geheven voor het lichten van een stoffelijk overschot of van de overblijfselen van een stoffelijk overschot en overbrenging naar een begraafplaats, niet zijnde een algemene begraafplaats van de gemeente Purmerend.

7. Geen rechten worden geheven voor het op rechterlijk gezag lichten en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot.

 

G. Inschrijven en overboeken

Voor het inschrijven en overboeken van graven of urnenruimten/as verstrooiingen in het daartoe bestemde register wordt geheven

 

 

52,00

H. Voor het maken van geluidsopnames en/of beeldopnames van de plechtigheid en het vastleggen van deze opnames op een cd/dvd wordt geheven per geluids-of beelddrager

 

46,00

I. Voor het verstrekken van een livestream wordt geheven

 

101,00

J. Voor het ophalen van een graf wordt geheven

 

61,00

K. Voor het verplaatsen van grafmonumenten voor bijzettingen wordt geheven

91,00

 

Behoort bij besluit van de raad van 11 november 2021

van de gemeente Purmerend,

de raadsgriffier,

R.J.C. van der Laan

 

 

Naar boven