Vaststelling bestemmingsplan “Stedelijk gebied – herziening De Weesperschool”

Burgemeester en wethouders van gemeente Weesp maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Weesp bij besluit van 10 november 2021 het bestemmingsplan “Stedelijk gebied – herziening De Weesperschool” ongewijzigd hebben vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen. 

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad tevens besloten dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 88 woningen mogelijk. Er worden 8 rijwoningen en 80 appartementen gerealiseerd als sociale huur-/koopwoningen. Minimaal 50 van deze woningen zijn bestemd voor jongeren tot een leeftijd van 23 jaar.

Het plangebied wordt begrensd door de woningen aan de Sinnigvelderstraat aan de westzijde, de Sinnigvelderstraat aan de zuidzijde, de Waarschapsstraat aan de oostzijde en de woningen aan de Sinnigveldersstraat en de Waarschapsstraat aan de noordzijde.

Exploitatieplan

De gemeenteraad heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan “Stedelijk gebied – herziening De Weesperschool”, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 25 november 2021 ter inzage, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken, op het stadskantoor Weesp, Nieuwstraat 70A te Weesp.

Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0457.BPSG05weesperschoo-VG01.

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing. Op grond hiervan dienen alle beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Deze kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen:

  • -

    Belanghebbenden;

  • -

    Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;

  • -

    Niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen kan uitsluitend door belanghebbenden beroep worden ingesteld.

Het beroep kan met ingang van 25 november 2021 gedurende zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld worden. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.

Weesp 24 november 2021

College van burgemeester en wethouders,

D.P Struijk,

Gemeentesecretaris

B.J. van Bochove,

burgemeester, wnd.

Naar boven