Gemeente Tubbergen - verleende omgevingsvergunning - Geesteren, Kotmanstraat 11: realiseren kapsalon aan huis

Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend.

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.

Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.

Van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen mag de vergunninghouder doorgaans meteen gebruik maken.

Maar dat doet hij dan wel op eigen risico.

Maar om gebruik te mogen maken van een omgevingsvergunning voor andere activiteiten, moet doorgaans de bezwarentermijn van zes weken worden afgewacht.

Wie bezwaar heeft gemaakt, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank bovendien vragen om een voorlopige voorziening.

Hij kan bijvoorbeeld vragen om de inwerkingtreding van de vergunning nog langer op te schorten.

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Waar: Geesteren, Kotmanstraat 11 

Project: het realiseren van een kapsalon aan huis

Verzonden: 23-11-2021

-

Bezwaar

Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft.

Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats.

Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen.

Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.

-

Voorlopige voorziening

Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt.

Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben.

Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.

Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

-

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.

Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl

Naar boven