Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling stelling - Zuiddorpseweg ong (AEL00-M-563) in Overslag

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten op 23 november 2021 de aanvraag met zaaknummer W-AOV210440 voor het aanleggen van camperplaatsen op de locatie Zuiddorpseweg ong (AEL00-M-563) in Overslag buiten behandeling te stellen:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking (23 november 2021) van het besluit hiertegen bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Terneuzen, 1 december 2021

 

Burgemeester en Wethouders,

J.G. (Jan) Princen, gemeentesecretaris

H.J.A. (Erik) van Merrienboer, burgemeester

Naar boven