Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 42463Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - verlenen voor het legaliseren van een woningsplitsing - Koperstraat 23, 23a en 23b, Vaals

 • II.

  BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

 • -

  Een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een woningsplitsing op het perceel Koperstraat 23, 23a en 23b te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 5755 met de activiteiten:

  -Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  -Bouwen

(besluit 02-02-2021, verzonden 04-02-2021);

Bezwaar

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

 • -

  Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

 • -

  Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage:

Dit besluit kan door iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend ter inzage aangevraagd worden via info@vaals.nl.