Verkeersbesluit vervolg circulatieplan Koningsplein te Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

 

Gelet op:

 • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet waarin de belangen met het oog waarop een verkeersbesluit genomen kan worden, opgenomen zijn;

 • De bepalingen in artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • De bepalingen in artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • De bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 • De Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2020 waarin aan de beleidsmedewerker Verkeer mandaat verstrekt is om namens het college van burgemeester en wethouders verkeersbesluiten te nemen;

 

Overwegende dat:

 • De betrokken weggedeelten gelegen zijn binnen de bebouwde kom van de gemeente Asten en in eigendom zijn van de gemeente Asten;

 • In het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen op weg naar een duurzaam vitaal Asten!’ is opgenomen dat we de mogelijkheden onderzoeken om de Markt en omgeving autoluwer te maken, uitgaande van een gezond evenwicht tussen ondernemers, gebruikers en omwonenden;

 • De gemeenteraad van Asten d.d. 10 december 2019 heeft ingestemd met het maatregelenpakket Verkeersluwe Markt bestaande uit:

  • het verbieden van de doorgang P Koningsplein naar de Julianastraat en de Marktstraat voor gemotoriseerd verkeer om zo het sluipverkeer tegen te gaan;

  • het instellen van een verplichte rijrichting voor verkeer komende uit de (nog in aanbouw zijnde) parkeergarage aan de Julianastraat om zo een verwachte toename van verkeer over de Markt als gevolg van de parkeergarage te beperken;

  • de toegang tot het P Koningsplein voor gemotoriseerd verkeer te bundelen bij de inritten ter hoogte van de Kerkstraat en de Julianastraat en de uitgang van het P Koningsplein voor gemotoriseerd verkeer te bundelen ter hoogte van Brownies en Downies aan het Koningsplein om zo het in- en uitrijden van het P Koningsplein veiliger en overzichtelijker te laten plaatsvinden;

  • De Markt opengesteld te houden voor gemotoriseerd verkeer via de route Julianastraat – Marktstraat;

 • De maatregelen het doel hadden van zo min mogelijk doorgaand autoverkeer over de Markt;

 • De maatregelen zijn geëvalueerd en het college op 5 oktober 2021 besloten heeft aanvullende maatregelen te treffen om het doel van de ‘Verkeerluwe Markt’ om zo min mogelijk doorgaande autoverkeer over de markt na te streven;

 • Het plaatsen van voor hulpdiensten uitneembare paaltjes tussen de doorsteek Koningsplein-Julianastraat.

 • Het voor gemotoriseerd verkeer fysiek ontoegankelijk maken van de doorsteek Prins Bernardstraat/Markt – naar de Markt/Emmastraat.

 • De commissie Ruimte op 19 oktober is geïnformeerd over deze maatregelen;

 • De maatregel van het plaatsen van paaltjes tussen de doorsteek Koningsplein-Julianastraat verkeersbesluitplichting is;

 • Met de uitvoering van het maatregelenpakket Verkeersluwe Markt gehoor wordt gegeven aan de doelstelling uit het Coalitieakkoord ‘Samen op weg naar een duurzaam en vitaal Asten!’ om een goede balans te vinden tussen enerzijds de belangen van ondernemers op de Markt en omgeving, de gebruikers en de omwonenden;

 • Gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW en artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregel strekt tot:

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • Overeenkomstig artikel 24 van het BABW er overleg is geweest met de korpschef van de betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant en hij op 22 november 2021 een positief advies heeft gegeven;

 • Overeenkomstig artikel 26 van de BABW, dit verkeersbesluit bekendgemaakt wordt in de Staatscourant;

 

Besluit:

 • 1.

  Tot het afsluiten van de doorsteek van P Koningsplein naar Julianastraat voor gemotoriseerd verkeer middels het plaatsen van paaltjes.

 •  

 

Inzage:

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van de dag van bekendmaking, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten.

 

Asten, d.d. 19 november 2021

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

Namens deze, M.J.E. van Bommel

Beleidsmedewerker Verkeer

Bezwaar- of beroepsclausule:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG, Asten. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

 

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

U kunt uw verzoekschrift sturen naar:

de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant

Postbus 90125

5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt zelf een verzoekschrift opstellen en dit schriftelijk indienen.

Vermeld hierin:

- uw naam en adres

- wat het spoedeisend belang is

- wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.

 

Dateer en onderteken het verzoekschrift. Daarna kunt u het verzoekschrift naar de rechtbank sturen.

Meer informatie kunt u vinden op: www.rechtspraak.nl

Via deze site kunt u uw verzoekschrift ook digitaal indienen.

 

 

Naar boven