Vastgesteld wijzigingsplan Litslaan

 

 

Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 november 2021 het wijzigingsplan Litslaan (idn: NL.IMRO.0453.WP1601LITSLAAN1-R001) hebben vastgesteld. Met het vaststellen van het wijzigingsplan is de bestemming van deze locatie gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’, ‘Groen’ en ‘Tuin’. Het plan voorziet in de realisatie van 11 nieuwe woningen in het verlengde van de Litslaan en het wijzigen van de bestemming van de monumentale boerderij van Agrarisch naar Wonen.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Santpoort-Zuid, binnen de woonkern. De begrenzing van het plangebied is gelijk aan de begrenzing van de gebiedsaanduiding “wro-zone wijzigingsgebied – 1”, zoals dat is opgenomen in het bestemmingsplan De Leck en De Bergen (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Het gaat om het perceel van het voormalige agrarische bedrijf tussen de Bloemendaalsestraatweg, Litslaan, de straat Veen en Duin (Bloemendaal) en het spoor.

Ligging plangebied (indicatief)

Plan inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan Litslaan (idn: NL.IMRO.0453.WP1601LITSLAAN1-R001) ligt met ingang van 26 november 2021 gedurende zes weken ter inzage. Naast het wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. De stukken zijn in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden) en ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken, kunnen beroep indienen.

Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Naar boven