Verordening tot 2e wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften 2010

De raad van de gemeente Hattem;

 

Gelezen het voorstel van het College, no. 39943, d.d. 14 september 2021;

 

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het gewenst is de “Verordening tot 2e wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften 2010” vast te stellen;

 

Besluit:

tot vaststelling van de "Verordening tot 2e wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften 2010”:

Artikel I

De Verordening commissie bezwaarschriften 2010, voor het laatste gewijzigd bij raadsbesluit van 20 januari 2014, wordt als volgt gewijzigd:

 

A. Artikel 2, tweede lid, sub b en sub c vervallen.

 

B. In artikel 2, tweede lid, sub a wordt de punt komma aan het einde van sub a vervangen door een punt, zodat sub a komt te luiden:

 • a.

  belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

C. Artikel 3, vierde lid, vervalt.

 

D. Artikel 3, vijfde lid, wordt hernummerd tot vierde lid, dat komt te luiden:

 • 4.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

E. Artikel 4 vervalt.

 

F. In artikel 6, eerste lid wordt na de tweede zin een nieuwe (derde) zin toegevoegd, zodat dit lid komt te luiden:

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden. De (her)benoemingstermijn geldt ongeacht de functie(s) die zijn vervuld.

G. In artikel 12, eerste lid, vervalt het woord “schriftelijk”, zodat dit lid komt te luiden:

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan voor de zitting uit.

Artikel II

De citeertitel van deze verordening is: Verordening tot 2e wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften 2010.

Artikel III

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem, gehouden op 15 november 2021.

De raad van de gemeente Hattem,

De griffier,

mr. T.M. Weeda

de voorzitter,

drs. M. Sanderse

Naar boven