Verkeersbesluit instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij het College bevoegd is verklaard tot het nemen, wijzigen en intrekken van besluiten en maatregelen als bedoeld in artikel 15 van de WVW;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

 

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer genoemde verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Belangenafweging en motivering

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer voor de gehandicapte, (conform artikel 2 lid 1 WVW).

 

Besluiten:

Door plaatsing van bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:

  • 1.

    Brookhuislanden in de nabijheid van huisnummer 38.

Aldus vastgesteld op woensdag 24 november 2021.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders,

Barbara Kooij

Afdeling Klantcontact Centrum

 

Als u het niet eens bent met één van deze besluiten, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot en met dinsdag 4 januari 2022.

Stuurt u uw bezwaarschrift aan:

Gemeente Enschede

Commissie Bezwaarschriften

Postbus 20

7500 AA ENSCHEDE

In het bezwaarschrift vermeldt u:

  • de datum van uw bezwaarschrift

  • de datum van vermelding in de digitale Staatscourant

  • uw naam en adres

  • tegen welk besluit u bezwaar maakt (o.v.v. kenmerk 2100107394)

  • wat uw bezwaren tegen dat besluit zijn.

Daarna ondertekent u het bezwaarschrift.

Heeft u vragen over een bezwaar, dan kunt u bellen met Team Rechtsbescherming en Mediation, telefoonnummer (053) 481 81 31.

Naar boven