Omgevingsvergunning verleend

Verleende Omgevingsvergunning regulier, Kuitaart, Hoefkensdijk 2.

Zaakomschrijving: verwijderen van de bestaande oude vervallen gebouwen (meerdere losse schuurtjes/hokjes) en 1 nieuwe schuur bouwen. De nieuwe schuur wordt onderverdeeld in een hooischuur, een opslag, zadelkamer en 2 paardenboxen.

Zaaknummer: 248870

Beschikking datum verzonden: 22-11-2021

 

U kunt de verleende vergunning inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

 

Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Wonen en Werken, Grote Markt 21 te Hulst, tel. 14 0114. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken.

 

Naar boven