Kennisgeving besluit toekennen huisnummer, Wildelandenstraat 2, 4, 6 en 8 te Heikant

Kennisgeving besluit toekenning huisnummers Wildelandenstraat 2, 4, 6 en 8 te Heikant.

 

De gemeente heeft huisnummers toegekend, te weten: Wildelandenstraat 2, 4, 6 en 8 te Heikant.

Datum van inwerkingtreding van dit nummeraanduidingsbesluit loopt parallel aan het besluit van de bijbehorende omgevingsvergunning.

Zaakomschrijving: bouwen van 4 woningen

Zaaknummer: 254256

 

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarbij kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen indien spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Wonen en Werken, Grote Markt 21 te Hulst, tel. 14 0114. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken.

 

Naar boven