Verordening op de heffing en de invordering van de Parkeerbelastingen 2022. Hilversum

 

 

Raadsbesluit

 

 

 

De raad van de gemeente Hilversum,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 225 van de Gemeentewet, de Parkeerverordening Hilversum 2018 en de rechtsgeldige Nadere Regels Parkeervergunningen;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van de Parkeerbelastingen 2022

 

Artikel 1

 

Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.

 

motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen,

zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 

houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister,

bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 

autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan een huishouden;

 

parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

centrale computer: centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Hilversum een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of een ander communicatiemiddel;

 

belastingjaar: een kalenderjaar;

maand: een kalendermaand;

week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur;

uur: een periode van 60 achtereenvolgende minuten.

 

Artikel 2

 

Belastbaar feit

 

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 

1. een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

2. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende (digitale) vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die (digitale) vergunning aangegeven plaats en wijze.

 

 

 

 

Artikel 3

 

Belastingplicht

 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geheven van degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

2. Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te

willen voldoen;

b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, eerste lid, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat:

1e) indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

2e) indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven die

ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

3. De belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt niet geheven van degene die op basis van het tweede lid, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

4. De belasting bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt geheven van degene die de (digitale) vergunning heeft aangevraagd.

 

Artikel 4

 

Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

 

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 

Artikel 5

 

Wijze van heffing

 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geheven bij voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij aanvang van het parkeren werpen van geld in parkeerapparatuur en/of het elektronisch in werking stellen van parkeerapparatuur op de daarvoor bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of via de parkeerapparatuur of in de daarbij geleverde gebruiksaanwijzing kennisgegeven.

2. De belasting bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt voor digitale parkeervergunningen aangemerkt het aanmelden van de parkeertransactie op de centrale computer op de daarvoor bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

3. Bij de voldoening op aangifte moet het kenteken van het motorvoertuig waarmee wordt geparkeerd of waarvoor de vergunning geldt worden opgegeven.

 

 

Artikel 6

 

Ontstaan van de belastingschuld

 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

2. De belasting bedoeld in artikel 2, tweede lid, is verschuldigd op het tijdstip waarop de (digitale) vergunning wordt verleend.

 

 

Artikel 7

 

Termijnen van betaling

 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, moet overeenkomstig aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen één maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer. Het college van burgemeester en wethouders geeft omtrent een en ander nadere regels.

3. De belasting bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald op het tijdstip waarop de (digitale) vergunning wordt verleend.

4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

 

 

 

 

Artikel 8

 

Heffing naar tijdsgelang

 

1. Behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel bestaat geen recht op teruggaaf van parkeerbelastingen.

2. Indien de belasting voor een (digitale) parkeervergunning is voldaan voor een tijdvak van langer dan één kalendermaand en die (digitale) parkeervergunning voor het verstrijken van dat tijdvak wordt ingetrokken, wordt ontheffing verleend over het aantal nog niet ingetreden volle kalendermaanden van dat tijdvak, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing € 10,- of minder bedraagt. De in de vorige volzin bedoelde ontheffing wordt niet eerder verleend dan nadat de beschikking van het college van burgemeester en wethouders, waarbij de (digitale) parkeervergunning wordt ingetrokken, onherroepelijk is komen vast te staan.

3. Indien een vergunninghouder als gevolg van maatregelen getroffen door of vanwege het gemeentebestuur voor een tijdvak van ten minste 30 dagen geen gebruik heeft kunnen maken van de verleende (digitale) vergunning, wordt een evenredig gedeelte van de belasting aan de vergunninghouder op diens verzoek gerestitueerd, tenzij blijkt dat het bedrag van de restitutie € 10,- of minder bedraagt

4. Wanneer de (digitale) parkeervergunning wordt ingetrokken met toepassing van artikel 3 lid 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2018 juncto artikel 3 van de rechtsgeldige Nadere Regels Parkeervergunningen, wordt een evenredig gedeelte van de belasting aan de vergunninghouder op diens verzoek gerestitueerd, tenzij blijkt dat het bedrag van de restitutie € 10,- of minder bedraagt.

5. Dit artikel is niet van toepassing als de (digitale) parkeervergunning is ingetrokken in verband met wanbetaling, wanneer in strijd met de (digitale) vergunningvoorwaarden is gehandeld, of wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de (digitale) vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt.

 

 

Artikel 9

 

Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

 

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

 

Artikel 10

 

Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 

1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, kan aan het motorvoertuig ook een wielklem worden aangebracht.

2. Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

3. Indien na het aanbrengen van de wielklem 48 uren zijn verstreken kan het voertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

 

Artikel 11

 

Kosten

 

1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedragen € 66,50.

2. De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen € 102,-.

3. De kosten voor de overbrenging en bewaring bedragen € 200,- alsmede € 15,- per dag voor het bewaren.

4. De kosten voor de opsporing van degene aan wie de kennisgeving van de overbrenging en bewaring wordt gezonden bedragen € 15,- per daaraan besteed kwartier, vermeerderd met € 12,50 voor het doen van de kennisgeving.

5. De kosten voor de verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van het voertuig bedragen € 60,- per daaraan besteed uur.

6. Het bedrag van de ingevolge het derde tot en met vijfde lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.

 

Artikel 12

Kwijtschelding

 

Bij de invordering van deze belasting wordt géén kwijtschelding verleend.

 

Artikel 13

 

Inwerkingtreding en citeertitel

 

1. De 'Verordening Parkeerbelasting 2021' vastgesteld bij besluit van 11 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening Parkeerbelastingen 2022'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

 

van 10 november 2021,

 

 

De griffier, De voorzitter,

 

 

 

 

P.M.H. van Ruitenbeek P.I. Broertjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Hilversum

Tarieventabel, behorende als onderdeel bij de "Verordening Parkeerbelasting 2022"

 

 

Tarieventabel

1

Tarieven voor het parkeren bij of door middel van parkeerapparatuur

TIJDVAK

TARIEF

 

Het tarief voor het parkeren bij of door middel van parkeer-apparatuur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt voor:

 

 

A

het CENTRUM

uur11

€ 2,90

B

de SCHIL

uur22

€ 2,60

 

 

dag33

€ 15,70

C

de BUITENSCHIL (alle deelgebieden)

uur42

€ 1,60

 

 

dag3

€ 7,80

D

de SCHIL + BUITENSCHIL (alle deelgebieden)

week54

€ 56,85

 

 

Maand4

€ 229,90

E

 CENTRUM + SCHIL + BUITENSCHIL (alle deelgebieden) (ook wel Algemene parkeerkaart genoemd)

Jaar4

€ 1.843,60

 

 

 

 

2

Tarieven voor een (digitale) parkeervergunning

TIJDVAK

TARIEF

 

Het tarief voor het parkeren via een (digitale) parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bedraagt voor:

 

 

A

het CENTRUM

 

 

 

Bewonersvergunning

per jaar

€ 75,00

 

Zakelijke vergunning

per jaar

€ 150,00

 

Autodatevergunning

per jaar

€ 75,00

 

Combinatievergunning

per jaar

€ 250,00

 

Vergunning Incidentele Werkzaamheden

dag65

€ 24,20

 

 

week75

€ 56,85

 

 

maand85

€ 229,90

 

 

 

 

B

de SCHIL

 

 

 

1e bewonersvergunning

per jaar

€ 50,00

 

2e bewonersvergunning

per jaar

€ 150,00

 

1e zakelijke vergunning

per jaar

€ 125,00

 

2e zakelijke vergunning

per jaar

€ 350,00

 

Werknemersvergunning

per jaar

€ 350,00

 

Autodatevergunning

per jaar

€ 50,00

 

Overloopvergunning

per jaar

€ 75,00

 

 

 

 

C

de BUITENSCHIL (verschillende deelgebieden)

 

 

 

1e bewonersvergunning

per jaar

€ 30,00

 

2e bewonersvergunning

per jaar

€ 90,00

 

3e bewonersvergunning

per jaar

€ 120,00

 

1e zakelijke vergunning

per jaar

€ 100,00

 

2e zakelijke vergunning

per jaar

€ 250,00

 

3e zakelijke vergunning

per jaar

€ 300,00

 

Werknemersvergunning

per jaar

€ 250,00

 

Autodatevergunning

per jaar

€ 30,00

 

Overloopvergunning

per jaar

€ 45,00

 

 

 

 

D

Bezoekersvergunning

(geldend in (deel)gebied waar bewoner woont)

(maximaal 80 per kwartaal)

per uur

€ 0,40

 

 

 

 

E

Mantelzorgvergunning

(geldend in (deel)gebied waar mantelzorg-behoevende woont)

(maximaal 80 per kwartaal)

per uur

€ 0,00

 

 

 

 

F

Zorgvergunning

per jaar

€ 400,-

 

 

 

 

G

Marktparkeervergunning

per jaar

€ 60,-

 

 

 

 

H

Vergunning voor het parkeren op belanghebbenden parkeerplaats “huwelijk” nabij het Raadhuis of Stadskantoor96

per 2 uur

€ 0,-

 

 

 

 

I

Een (tijdelijke) omzetting van de oorspronkelijke vergunning waardoor gebruik gemaakt kan worden van vergunninghouders

plaatsen in het gebied waarvoor de oorspronkelijke vergunning is afgegeven, wanneer het motorvoertuig waarvoor de vergun-

ning is afgegeven zich voor reparatie of onderhoud in de

garage bevindt en de vergunninghouder in verband daarmee

de beschikking heeft over een vervangend motorvoertuig.

dag / week

€ 0,-

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2021.

 

de griffier, de burgemeester,

 

 

P.M.H. van Ruitenbeek P.I. Broertjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Per huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap maximaal 4

Naar boven