Ontvangen aanvraag om een omgevingsvergunning- Luuschweg (sectie L 7058) te Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

 

Luuschweg (sectie L 7058) te Venlo

Voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een inrit/uitweg

Ontvangen op 16 november 2021

Kenmerk 2021-2041

Tegen de ontvangst van deze aanvraag kunt u geen zienswijzen of bezwaar indienen. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Voor het inzien van de stukken behorende bij deze bekendmaking gaat u naarhttps://formulier.venlo.nl/inzien-bekendmakingen/formulier. Deze stukken kunt u alleen op afspraak inzien op het stadskantoor. We nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Naar boven