verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Kerkhoflaan 181 en 181 K1 t/m 181 K24 te Tegelen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning is verleend:

 

Kerkhoflaan 181 en 181 K1 t/m 181 K24 te Tegelen

Voor het oprichten van een woonzorgcomplex en het aanleggen van een inrit/uitweg

Verzonden op 19 november 2021

Kenmerk 2021-1244

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende bescheiden kunnen gedurende de komende 6 weken met ingang van 24 noember 2021 tot en met 6 januari 2022 via onze website https://formulier.venlo.nl/inzien-bekendmakingen/formulier worden opgevraagd. U krijgt de stukken dan per mail toegestuurd.

Indien gewenst kan het besluit en de bijbehorende bescheiden ook op afspraak worden ingezien op het stadskantoor. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

Aan het inzien van deze stukken zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Venlo, binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Voor informatie over de wijze en de precieze voorwaarden voor het indienen van bezwaar, schriftelijk of online, kijk op www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.

Naar boven