Land van Star Lichtenvoort 13 Harkstede, Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2021-009064

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende aanvraag om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum te hebben verzonden aan de aanvrager:

 

- Land van Star Lichtenvoort 13, 9617 EX te Harkstede, voor het bouwen van een woning.

18 november 2021.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, (0598) 373737.

 

Naar boven