Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Haarlemmermeer 2022

De raad van gemeente Haarlemmermeer;

 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2021, nummer 2021. ;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Haarlemmermeer 2022

(“Verordening graf- en begraafrechten 2022 (Lijkbezorgingsrechten 2022”).

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de begraafplaatsen:

  • Wilgenhof, gelegen aan de Hoofdweg 395 te Hoofddorp;

  • Taxushof, gelegen aan de Rustoordstraat 17 te Nieuw-Vennep;

  • Lindenhof, gelegen aan de Papaverstraat 30 te Nieuw-Vennep;

  • Iepenhof, gelegen aan de Hoofdweg 776 te Hoofddorp;

  • Meerterpen, gelegen aan de Spieringweg 1021 te Zwaanshoek;

  • Gods Akker / Stompe Toren, gelegen aan de Kerkweg 26 te Spaarnwoude;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  kindergraf: een particulier of algemeen graf met een afwijkend formaat (zoals is aangegeven in de Uitvoeringsregeling beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2016) bestemd voor het begraven van één of twee overledenen van personen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • d.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere overledenen kunnen worden begraven of asbussen kunnen worden bijgezet. Grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • g.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van een begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het opgraven van een overledene of asbus op rechterlijk gezag en het weer opnieuw terugplaatsen in dezelfde grafruimte;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of kort na de geboorte overleden kinderen, die in één kist met hun overleden moeder worden begraven of bijgezet;

 • c.

  het onderhoud van gereserveerde graven waarin nog niemand begraven ligt. Dit gaat pas in vanaf het moment dat er een begrafenis in het graf plaatsvindt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel worden voor het eerst geheven over het kalenderjaar, volgend op dat waarin het graf is uitgegeven.

 • 2.

  Vervalt het uitsluitend recht om in een graf te doen begraven, dan wordt het recht tot en met 31 december van het jaar waarin het recht vervalt geheven.

 • 3.

  Vervalt het uitsluitend recht om in een graf te doen begraven, dan vindt geen terugbetaling plaats van vooruitbetaalde of afgekochte onderhoudsrechten.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld hoofdstuk 5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Verordening graf en begraafrechten 2021' van 5 november 2020 (nummer 2020.0002299) wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening graf- en begraafrechten 2022 (lijkbezorgingsrechten)”.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 november 2021.

De griffier,

J. van der Rhee, B. Ha

De voorzitter,

M. Schuurmans - Wijdeven

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening op de graf- en begraafrechten 2022.

 

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

Tarief 2022

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

1.1.1

voor een periode van 10 jaar:

 • -

  Plaatsbiedend aan 1 overledene

 • -

  Plaatsbiedend aan 2 overledenen

 • -

  Plaatsbiedend aan 3 overledenen

 

€ 1148,00

€ 1380,00

€ 1724,00

1.1.2

voor een periode van 20 jaar:

 • -

  Plaatsbiedend aan 1 overledene

 • -

  Plaatsbiedend aan 2 overledenen

 • -

  Plaatsbiedend aan 3 overledenen

 

€ 1844,00

€ 2220,00

€ 2772,00

1.1.3

Voor particuliere kindergraven (graven met een kleiner formaat dan particuliere graven) voor 10 jaar

Voor particuliere kindergraven (graven met een kleiner formaat dan particuliere graven) voor 20 jaar

€ 690,00

 

€ 1110,00

1.1.4

Indien door de rechthebbende zelf de grafplek wordt bepaald wordt een toeslag geheven van:

 • -

  Voor een particulier graf

 • -

  Voor een particulier kindergraf

 

 

€ 416,00

€ 208,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) wordt geheven:

1.2.1

voor een periode van 10 jaar

€ 760,00

1.2.3

voor een periode van 20 jaar

€ 1380,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

1.3.1

voor een periode van 10 jaar

€ 1380,00

Verlengen van rechten

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

1.4.1

voor een periode van 5 jaar:

 • -

  Plaatsbiedend aan 1 overledene

 • -

  Plaatsbiedend aan 2 overledenen

 • -

  Plaatsbiedend aan 3 overledenen

 

€ 634,00

€ 760,00

€ 953,00

1.4.2

Voor een periode van 10 jaar

 • -

  Plaatsbiedend aan 1 overledene

 • -

  Plaatsbiedend aan 2 overledenen

 • -

  Plaatsbiedend aan 3 overledenen

 

€ 1148,00

€ 1380,00

€ 1724,00

1.4.3

Voor een periode van 20 jaar

 • -

  Plaatsbiedend aan 1 overledene

 • -

  Plaatsbiedend aan 2 overledenen

 • -

  Plaatsbiedend aan 3 overledenen

 

€ 1844,00

€ 2220,00

€ 2772,00

1.4.4

Voor een kindergraf:

 • -

  voor een periode van 5 jaar

 • -

  voor een periode van 10 jaar

 • -

  voor een periode van 20 jaar

 

€ 380,00

€ 690,00

€ 1110,00

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

1.5.1

Voor een periode van 5 jaar

€ 416,00

1.5.2

Voor een periode van 10 jaar

€ 760,00

1.5.3

Voor een periode van 20 jaar

€ 1380,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier urnennis wordt geheven:

1.6.1

Voor een periode van 5 jaar

€ 760,00

1.6.2

Voor een periode van 10 jaar

€ 1380,00

Hoofdstuk 2

Begraven

2.1

Voor het begraven van een overledene van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1

in een particulier graf

€ 1256,00

2.1.2

in een algemeen graf

€ 1188,00

2.2

Voor het begraven van een lichaam van een kind beneden één jaar wordt geheven:

2.2.1

in een particulier kindergraf (25%)

€ 314,00

2.2.2

in een algemeen kindergraf (25%)

€ 297,00

2.3

Voor het begraven van een lichaam van een kind van beneden 12 jaar wordt geheven:

2.3.1

in een particulier kindergraf (50%)

€ 628,00

2.3.2

in een algemeen kindergraf (50%)

€ 594,00

2.4

Voor het begraven op een buitengewoon uur (voor 9.00 uur en na 16.30 uur) op werkdagen van maandag tot en met vrijdag worden de rechten vermeld onder 2.1, 2.2, 2.3 en 3.1 verhoogd met 25%.

2.5

Voor het begraven, bijzetten of verstrooien op zaterdag worden de rechten vermeld onder 2.1, 2.2, 2.3 en 3.1 verhoogd met 25%.

Voor het begraven, bijzetten of verstrooien op een algemeen erkende feestdag worden de rechten vermeld onder 2.1, 2.2, 2.3 en 3.1 verhoogd met 100%.

2.6

Voor het begraven van twee of meer lichaampjes van levenloos geboren kinderen uit één moeder (twee- of meerlingen) wordt, mits tegelijkertijd begraven in dezelfde grafruimte, slechts eenmaal het recht zoals vermeld 2.2.1. en 2.2.2 geheven

2.7

Indien tegelijkertijd meer dan een overledene wordt begraven in een particulier graf, wordt voor de tweede en volgende begraving of bijzetting de helft geheven van het van toepassing zijnde recht zoals vermeld onder 2.1.1 en 2.3.1

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1

in een urnennis

€ 100,00

3.1.2

In of op een urnengraf

€ 200,00

3.1.3

in of op een particulier graf

€ 200,00

Hoofdstuk 4

Verstrooien van as

4.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

4.1.1

op een particulier graf of particulier urnengraf

€ 100,00

4.1.2

op een verstrooiingsplaats

€ 100,00

Hoofdstuk 5

Grafbedekking en algemeen onderhoud

5.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlemmermeer 2011 wordt geheven:

€ 278,00

5.2

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlemmermeer 2011 wordt geheven:

€ 139,00

5.3

Per kalenderjaar is door de rechthebbende van een particulier graf, particulier urnengraf, particuliere urnennis, een bijdrage verschuldigd in de kosten van het onderhoud van paden, wegen en plantsoenen, de bereikbaarheid en omgeving van de graven en de gedenkstenen. Dit onderhoud vindt plaats in het kader van het algemeen aanzien van de begraafplaats en bedraagt per jaar

€ 148,00

5.3.1.

Voor particuliere kindergraven wordt 50% gerekend van het tarief onder 5.3 genoemde recht

€ 74,00

5.4

Het onder 5.3 bedoelde onderhoud kan worden afgekocht voor de tijd van 5, 10 of 20 jaar door betaling ineens van een afkoopsom. Deze afkoopsom is gelijk aan vijf, tien respectievelijk twintig maal het van toepassing zijnde jaarlijkse recht zoals vermeld onder 5.3 met inachtneming van het bepaalde onder 5.3.1.

5.5

Voor het afnemen en na begraving al dan niet opnieuw plaatsen van op particuliere graven geplaatste grafbedekking

€ 416,00

Hoofdstuk 6

Lijkschouwing

6.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven:

€ 357,00

Hoofdstuk 7

Inschrijven en overboeken van particulier graf en of een particulier urnengraf of -nis,

7.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf en of een particulier urnengraf of –nis in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 28,00

Hoofdstuk 8

Opgraven of ruimen

8.1

Voor het opgraven van een overledene wordt geheven:

Voor een de opgraving van een tweede- of derde overledene in hetzelfde graf per overledene (50%)

€ 1042,00

€ 521,00

8.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

Voor het na opgraven weer begraven van een tweede of derde overledene in hetzelfde graf per overledene (50%)

€ 1256,00

 

€ 628,00

8.3

Voor het opgraven, verwijderen en afgeven van een asbus wordt geheven:

8.3.1

uit een particulier graf

€ 200,00

8.3.2

uit een particulier urnengraf

€ 200,00

8.3.3

uit een particuliere urnennis

€ 100,00

8.4

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven per overledene:

€ 1042,00

8.5

Indien direct na de ruiming van een particulier graf een begraving in het zelfde graf plaatsvindt, wordt het onder 8.4 vermelde recht voor de helft geheven.

Hoofdstuk 9

Overige diensten

9.1

Voor het gebruik van de ontvangruimte wordt geheven per half uur:

€ 50,00

9.2

Voor het gebruik van de aula wordt geheven per half uur:

€ 100,00

Gezien d.d. 11 november 2021,

de griffier,

 

J. van der Rhee, B. Ha

Naar boven