Kennisgeving melding tijdelijke verkeersmaatregelen (vanwege rioolwerkzaamheden) voor een gehele wegafsluiting: Dr. Stapenséastraat te Leimuiden zal worden afgesloten op 1 december 2021 tussen 07.00 uur en 16.00 uur, 398582

Verzenddatum: 18 november 2021

Kenmerk: GV 49058

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.

Naar boven