Besluitenlijst college 16 november gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 16 november de volgende besluiten genomen:

 

Beantwoording brief Dorpsraad Moergestel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de brief van de Dorpsraad Moergestel dd. 2 oktober 2021.

Beleidsregels digitalisering ontheffingen parkeerschijfzone centrumschil 2022

Het college heeft besloten de Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone centrumschil Oisterwijk 2022 vast te stellen en voor het verstrekken van deze ontheffingen mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd.

Ondertekening Intentieovereenkomst Beekdal Park

Het college heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met Thebe en Leystromen met betrekking tot de ontwikkeling van Beekdal Park. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Brief nulmeting/schouw De Noenes

Het college heeft besloten om in te stemmen met de brief waarmee bewoners van De Noenes geïnformeerd worden over de gedane nulmeting/schouw en deze te versturen naar bewoners van dit gebied.

Beantwoording art. 42 vragen Gemeente Belangen vervoer brandbare stoffen per spoor

Het college heeft besloten om de vragen die Partij Gemeente Belangen stelde betreffende het vervoer van brandbare stoffen per spoor met een brief te beantwoorden.

Wijziging omgevingsvergunning De Nedervonder 13

Het college heeft besloten aan de aan Van Helden Vastgoed B.V. (de rechtsvoorganger van EurInVo) verleende vergunning voor het herbouwen van het afgebrande deel van een bedrijfspand op het perceel De Nedervonder 13 in Oisterwijk een aanvullend voorschrift te verbinden. In overleg met betrokken partijen is dit overeengekomen om de randveiligheid van het bedrijfspand nog verder te waarborgen.

Verkoop aan Leystromen van erfpachtgronden Peperstraat te Oisterwijk

Het college heeft besloten de erfpachtgronden gelegen aan de Peperstraat 22, 28, 34, 36, 40 t/m 48 te Oisterwijk te verkopen aan de huidige pachter Leystromen.

Beantwoording artikel 42 vragen Artikel BD inzake Taxandria Atletiek

Het college heeft besloten de vragen van Partij Gemeentebelangen met betrekking tot Taxandria Atletiek met bijgevoegde brief te beantwoorden.

 

Naar boven