Subsidieplafonds 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo besluit:

 

 • 1.

  De Subsidieplafonds 2022 vast te stellen (doc.nr. e210024748).

 • 2.

  Het overzicht als bijlage bij de Programmabegroting 2022-2025 ter kennisname te brengen van de raad.

 • 3.

  De Subsidieplafonds 2022 te publiceren en de publicatie Subsidieplafonds 2020 in te trekken.

 

Op grond van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 kan het college van burgemeester en wethouders subsidieplafonds vaststellen binnen de kaders van de door de raad vastgestelde programmabegroting.

Het college van burgemeester en wethouders kan een subsidieplafond verlagen, als:

 • a.

  het subsidieplafond wordt vastgesteld voordat de begroting waarop dit berust is vastgesteld of goedgekeurd; of

 • b.

  subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, ingediend moeten worden voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

Als de raad de programmabegroting wijzigt worden de subsidieplafonds daarmee in overeenstemming gebracht.

 

De subsidieplafonds 2022 zijn weergegeven in euro’s en staan gegroepeerd per programma. De bedragen zijn inclusief indexering van 1,6 % als compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen, conform de vastgestelde kadernota.

 

Programma

onderdeel

Omschrijving

Kostenplaats begroting

2022

Ruimte & Infrastructuur

Monumentale panden

6505020

20.000,00

Erfbeplanting

6507060

2.000,00

Monumentale en waardevolle bomen

6507020

6.000,00

Klimaat adaptie maatregelen

6704010

47.000,00

Natuur- en milieuadvisering

6260224

1.200,00

Samenleven

Jongerenwerk (SWE)

6601020

365.000,00

Ouderenwerk (SWE)

6601020

443.000,00

Maatschappelijk werk (SWE)

6601020

326.000,00

Straathoekwerk (SWE)

6503030

47.000,00

Opbouwwerk (SWE)

6601090

51.000,00

Buurtbemiddeling (SWE)

6601090

14.000,00

Vrijwilligersbeleid (SWE)

6601010

9.000,00

Maatschappelijke Stage (SWE)

6601010

32.000,00

Mantelzorgondersteuning (SWE)

6601010

35.000,00

Mantelzorgwaardering (SWE)

6601020

50.000,00

Vroegsignalering armoede kinderen (SWE)

6603050

12.000,00

Schuldhulpverlening (SWE)

6603050

34.000,00

Schuldhulpverlening via vrijwilligerswerk

6603050

24.000,00

Stichting Leergeld

6603050

20.000,00

Organisatie van uitdelen voedselpakketten en screening van deelnemers

6603050

15.000,00

Veilig Thuis (Wmo)

6682050

55.000,00

Veilig Thuis (Jeugd)

6682050

78.000,00

Kinderopvang, inclusief voorschoolse voorzieningen in het kader van onderwijsachterstandsbeleid

6403030

170.000,00

Kinderopvang

6403050

91.000,00

Stimulering voorziening voor arbeidsinschakeling Ermelo

6604020

10.000,00

Begeleiden van vluchtelingen, inclusief Taalmaatje

6601050

50.000,00

Ontwikkelingssamenwerking

6503030

5.000,00

Buurtaccommodatie algemeen

6601040

1.000,00

Huurcompensatie Ontspanningszaal Staverden

6601040

9.000,00

Huurcompensatie Raadhuisplein 8 en 10 SWE en kledingbank

6601020

40.000,00

Ondersteuning en preventie

Basistaken Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar

6701010

442.000,00

Basistaken Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar

6701010

68.000,00

Basisteam Jeugd

(St. Jeugd NV)

6672110

710.000,00

Maatschappelijk werk jeugd

(St. Jeugd NV)

6601020

70.000,00

Preventieve voorzieningen jeugd

(St. Jeugd NV)

6601030

178.000,00

Preventieve voorzieningen jeugd binnen onderwijs en outreachende activiteiten risicojongeren (Stichting Tactus)

6601030

40.000,00

Cliëntondersteuning volwassenen en jeugd

6602030

185.000,00

Informele zorg (Nederlandse patiëntenvereniging, EHBO-vereniging, Slachtofferhulp, Stichting Alzheimer Nederland, Pleegouders Ermelo)

6601020

33.000,00

Wmo ondersteuning psychosociale begeleiding

6681010

75.000,00

Antidiscriminatievoorzieningen

6601050

14.000,00

Zelfhelp- en Herstelgroepen, collectieve preventie GGZ

6681010

3.000,00

Belangenbehartiging mensen met een beperking

6601050

1.000,00

Sport

FC Horst pacht en onderhoud

6502020

53.000,00

Sportclub Devedo, sportstimulering

6501050

5.000,00

Kunst en cultuur

Muziekeducatie

6503020

110.000,00

Cultuureducatie basisonderwijs

6503020

16.000,00

Kleinschalige professionele podiumkunst en filmhuisfunctie

6503030

25.000,00

Bibliotheekfunctie

6506010

526.000,00

Museumfunctie

6504010

210.000,00

Combinatiefunctie cultuur (Pakhuis, Cultuurkust en Bibliotheek)

6601020

38.000,00

Omroepbijdrage

6506020

15.000,00

Permanente werk- en expositieruimte voor Stichting Ermelo’s Kunstcollectief

6503010

13.000,00

Economie

Promotie en marketing Ermelo

6304020

119.000,00

Culturele projecten

Culturele projecten, inclusief reservering cofinanciering erfgoedpact

6004100

42.000,00

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo op 5 juli 2021.

Naar boven