Gemeente Zeewolde, Ontwerp bestemmingsplan Noorderwold deelgebied 3

Vanaf woensdag 24 november 2021 ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Noorderwold deelgebied 3’ gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een agrarisch perceel ten behoeve van de ontwikkeling van bos, natuur en natuurlandbouw. Het perceel ligt nabij de Ibisweg en grenst aan de Wulptocht. Het perceel is een deelgebied van het project Noorderwold fase 1.

In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan is ook een aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Deze beoordeling maakt integraal onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Er is een besluit genomen dat geen milieueffectrapportage noodzakelijk is, omdat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Ter inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan ‘Noorderwold deelgebied 3’ met ID nummer NL.IMRO.0050.BPNoorderwoldDg3-ON01 en het m.e.r.-beoordelingsbesluit inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of online via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het inzien van het plan bij het Publiekscentrum dient u in verband met de coronacrisis een afspraak te maken met het Publiekscentrum. U kunt daarvoor het algemene nummer 036-5229522 bellen.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn tot en met 4 januari 2022 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

- online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

- schriftelijk bij de gemeenteraad, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

- mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar M.F. Nagelhout,

telefoonnummer 036-5229478.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele zienswijzen tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ingebracht worden als zienswijze tegen het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan.

 

Naar boven